Lyžařský areál Špičák

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:1094,4 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Lokalita je situována v blízkosti vodní nádrže Lipno, na sever od města Horní Planá v prostoru hřebenu Hvězda s nejvyšším vrcholem Špičák (1 221 mn.m.). Sledované území leží uvnitř vojenského újezdu Boletice a CHKO Šumava.
Popis funkční náplně polohy: Sportovně rekreační plocha je určena pro potencionální víceúčelový lyžařský areál, s částečným letním provozem a s využitím ubytovacích kapacit v Horní Plané.
Popis stavu přípravy: Záměr je vymezen v rozpracovaných ZÚR JK a v přehledu velkých projektů Jihočeského kraje. V současnosti probíhají jednání mezi Jihočeským krajem a Ministerstvem obrany. Podmínkou pro realizaci areálu je změna hranic vojenského újezdu a respektování OP vojenských zařízení.
Popis územních limitů: Ochrana přírody a krajiny - lokalita leží v Chráněné krajinné oblasti Šumava, zájmy Ministerstva obrany - lokalita leží uvnitř vojenského újezdu Boletice, podmínkou realizace záměru je změna hranic újezdu a respektování ochranného pásma (OP) vojenských zařízení.
Zdroj informací: rozpracované Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje - 2009, Územně analytické podklady, dokumentace Jihočeského kraje, Přehled velkých projektů.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Jihočeský kraj Kód kraje: CZ031
ORP:Český Krumlov Kód ORP:3103
Obec: Boletice Kód obce: 545422
Stavební úřad: Újezdní úřad vojenského újezdu Boletice

Doprava

Silnice: Lokalita je situována cca 6 km od silnice I/39 (I/3) - Český Krumlov - (I/4). Rozpracované ZÚR JK navrhují pro zpřístupnění areálu úpravu stávající silnice III/1637 Horní Planá (I/39) - LA Špičák a nové napojení Hůrka (I/39) - Hodňov.
Železnice: Rozpracované ZÚR JK navrhují nové železniční napojení lyžařského areálu Špičák prostřednictvím Šumavské elektrické dráhy ze stávající železniční trati č. 194, která leží cca 2,5 km od sledované lokality. Nejbližší stávající žst. Hodňov leží cca 4,5 km od lokality.
Letiště: Nejbližší veřejné vnitrostátní letiště Strunkovice nad blanicí - cca 40 km, veřejné vnitrostátní (neveřejné mezinárodní) letiště České Budějovice - 45 km, mezinárodní letiště Praha - Ruzyně - cca 195 km.
Lodní doprava: Vltavská vodní cesta Mělník - Praha - Slapy, nejbližší veřejný přístav Radotín - cca 165 km. Výhledově (po r. 2015) splavnění Slapy - České Budějovice s koncovým přístavem České Budějovice - cca 55 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Pitná voda - v okolí lokality je vodovod zásobující strážnici Otice (1 km), veřejný vodovod má vybudovaný i místní část Hodňov (3 km); Kanalizace - v okolí lokality je vybudována splašková kanalizace ze strážnice Otice do biodiskové ČOV.
Zásobování energiemi: Elektřina - nadzemní vedení 22kV prochází cca 1 km od lokality; Plyn - v okolí lokality není možnost napojení na plynovod.

Mapa

c:\risweb\risadm\files\images\mapy\rozvojove_plochy/o_JHC_R_07.jpg
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz