Nové Hrady - golfový areál

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:94 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Lokalita je situována cca 1 km na východ od města Nové Hrady. Je vymezená při silnici III/15616 mezi městem a hraničním přechodem Nové Hrady/Pyhrabruck. Severovýchodní část plochy tvoří vodoteč se soustavou novohradských rybníků.
Popis funkční náplně polohy: Funkční vymezení sport a rekreace, konkrétně golfové hřiště se zázemím.
Popis stavu přípravy: Volné nezastavěné plochy. Plocha je využívána převážně k zemědělským účelům.
Popis územních limitů: Možné střety s limity využití území nejsou známy. Je třeba respektovat ochranné pásmo (OP) silnice III. třídy a vymezení prvků územního systému ekologické stability východně od sledované lokality.
Zdroj informací: rozpracované Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje - 2009, Územně analytické podklady ORP Trhové Sviny - 2008, Územní plán města Nové Hrady.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Jihočeský kraj Kód kraje: CZ031
ORP:Trhové Sviny Kód ORP:3113
Obec: Nové Hrady Kód obce: 544868
Stavební úřad: Městský úřad Nové Hrady

Doprava

Silnice: Lokalita bude přímo napojena na silnici III/15616 Nové Hrady - Rakousko, která se napojuje na silnici II/154 Třeboň - Nové Hrady - Kaplice 2 km od lokality. Silnice II/156 České Budějovice - Nové Hrady leží cca 3 km od lokality.
Železnice: V blízkosti lokality prochází železniční trať č. 199. Nejbližší žst. Nové Hrady je vzdálena cca 6 km od sledovaného území.
Letiště: Veřejné vnitrostátní (neveřejné mezinárodní) letiště České Budějovice - cca 40 km, mezinárodní letiště Praha - Ruzyně - cca 195 km.
Lodní doprava: Vltavská vodní cesta Mělník - Praha - Slapy, nejbližší veřejný přístav Radotín - cca 175 km. Výhledově (po r. 2015) splavnění Slapy - České Budějovice s koncovým přístavem České Budějovice - cca 42 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Pitná voda - možnost napojení na veřejný vodovod v bezprostřední blízkosti lokality; Kanalizace - možnost napojení na veřejnou kanalizaci v bezprostřední blízkosti lokality.
Zásobování energiemi: Elektřina - možnost napojení na nadzemní elektrické vedení 22kV vedoucí v souběhu se silnicí III/15616; Plyn - možnost napojení na plynovod cca 0,5 km od lokality.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz