Komplex jezera Medard - Libík (a)

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:10,9 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Území svým severním okrajem sousedí s výše uvedenou plochou. Nachází se při pravé straně silnice směrem do jádra obce. Na východ od této plochy ve vzdálenosti cca 320 m se nachází větší vodní nádrž.
Popis funkční náplně polohy: Funkční určení - plochy smíšené obytné městského typu.
Popis stavu přípravy: Plocha byla využívána k průmyslovým účelům - dobývací prostor. Druh pozemku - ostatní plocha. Příprava k využití pro bydlení nebyla započata.
Popis územních limitů: Bezpečnostní a ochranné pásmo plynovodu STL, ochranné pásmo vedení elektrické energie VN, ochranné pásmo trafostanice, ochranné pásmo lesa.
Zdroj informací: Územní plán Habartov, Územní plán velkého územního celku Karlovarský kraj; Urbanistická studie západní části Sokolovské pánve 2006 - jezero Medard

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Karlovarský kraj Kód kraje: CZ041
ORP:Sokolov Kód ORP:4107
Obec: Habartov Kód obce: 560359
Stavební úřad: Městský úřad Sokolov

Doprava

Silnice: Lokalita je přímo zpřístupněna komunikaci III/21235 Vítězná. Lokalita je vzdálena cca 5 km sz od silnice I/6, cca 5 km východně od silnice II/212.
Železnice: Nejbližší vlaková stanice Dasnice je vzdálena jižně cca 3,8 km - trať 140 (Chomutov - Karlovy Vary - Cheb); trať 145 - vlaková stanice Svatava zastávka vzdálena cca 4,9 km.
Letiště: Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí - letiště Karlovy Vary, s.r.o vzdáleno cca 25 km; dále cca 30 km veřejné vnitrostátní letiště Toužim (Aeroklub toužim), mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Praha/Ruzyně (Letiště Praha s.p.) vzdáleno cca 122 km.
Lodní doprava: Překladiště, stanoviště Lovosice cca 114 km, Ústřední přístav Ústí nad Labem cca 118,5 km. Labská vodní cesta (Pardubice - ) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, (Dolní Labe) Mělník - SRN.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - pro lokalitu je navrhován vodovod pitné vody. Vodojem v střední části obce Habartov. Kanalizace - stávající jednotná kanalizace vede mezi Habartzovským potokem a silnicí Vítězná. V lokalitě je navrhována splašková kanalizace. Čistírna odpadních vod vzdálena cca 600 m.
Zásobování energiemi: Elektřina - vedení VN prochází mezi Habartovským potokem a silnicí Vítězná, v lokalitě je navrhována trafostanice s napojením na stávající vedení VN. Plyn - v západní části lokality je veden STL plynovod. Teplo - podél západního okraje území (přes silnici Vítězná) je veden teplovod - přivaděč.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz