Aš - Pod Vodojemem a Mikulov

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:16,6 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Plocha leží při východním okraji města Aš při komunikaci III/2116.
Popis funkční náplně polohy: Bydlení individuální městského a příměstského charakteru - zástavba izolovanými rodinnými domy
Popis stavu přípravy: Plocha má nulové procento zastavěnosti, Plocha má přírodní charakter - druh plochy dle ČÚZK - orná půda.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo elektrického vedení VN 22kV, bezpečnostní pásmo plyn STL, radioreléová trasa. Směrem k vodojemu je požadavek na rozvolnění zástavby a situování pouze individuálních rodinných domů.
Zdroj informací: Územní plán Aš - 2008

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Karlovarský kraj Kód kraje: CZ041
ORP: Kód ORP:4101
Obec: Kód obce: 554499
Stavební úřad: Městský úřad Aš

Doprava

Silnice: Přístup do severních částí lokality je z navrhované okružní křižovatky na průsečíku Vernérovské a Nemocniční ulice. Obe části jižně od Nemocniční a Vernérovské ulice jsou vzájemně odděleny navrhovanou komunikacíz okružní křižovatky. Lokalita je vzdálena cca 1 km od silnice II/217, od silnice I/64 cca 2,5 km.
Železnice: Nejbližší vlaková stanice - Aš město je vzdálena jižně cca 1,5 km - trať č. 148 (Cheb - Hranice v Čechách - regionální dráha)..
Letiště: Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí - letiště Karlovy Vary, s.r.o vzdáleno cca 51 km; dále cca 50 km veřejné vnitrostátní letiště Mariánské Lázně (AIR SPECIAL, a.s.); mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Praha/Ruzyně (Letiště Praha s.p.) vzdáleno cca 148 km.
Lodní doprava: Překladiště, stanoviště Lovosice cca 136 km, Ústřední přístav Ústí nad Labem cca 139 km. Labská vodní cesta (Pardubice - ) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, (Dolní Labe) Mělník - SRN.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - Vodojem Tosta Aš při severní hranici lokality. Nutno budovat zařízení na posílení tlaku ve vodovodní síti tj. ATS stanici. Stávající i navrhovaný vodovodní řád prochází lokalitou. Kanalizace - lokalita bude odkanalizována napojením na stávající jednotnou kanalizaci, odvádějící společně dešťové i splaškové odpadní vody na COV - dešťové vody přednostně likvidovány vsakem na pozemcích.
Zásobování energiemi: Elektřina - Venkovní vedení VN 22kV prochází při západním okraji lokality, část vedení určená ke zrušení, navržená trafostanice. Plyn - Lokalitou prochází vedení STL DN150 Teplo - teplovod - horká voda cca 300 m.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz