Olomouc - Řepčín - Díly

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:27,5 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita navazuje na severovýchodní nástavbu města Olomouc (část Řepčín) a je vzdálena asi 1,7 km od centra města, její hranice tvoří komunikace II/635 (ul. Křelovská) a ulice Pražská.
Popis funkční náplně polohy: Stanovené funkční využití - plochy bydlení, dle regulativů pro všeobecné bydlení, bydlení čisté, intenzivní bydlení.
Popis stavu přípravy: Plocha je evidována jako orná půda, bude se jednat o výstavbu na ,,zelené louce", s výstavbou nebylo doposud započato.
Popis územních limitů: Část lokality spadá do území s archeologickými nálezy, ochranné pásmo (OP) silniční komunikace (ul. Pražská) a silniční komunikace II/635 (ul. Křelovská), OP železnice, OP plynovodu, lokalitou prochází radioreleové paprsky, případně nutné je vyjmutí části území ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Olomouc - 2008, Územní plán sídelního útvaru Olomouc.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Olomoucký kraj Kód kraje: CZ071
ORP:Olomouc Kód ORP:7107
Obec: Olomouc Kód obce: 500496
Stavební úřad: Magistrát města Olomouce

Doprava

Silnice: Lokalita je přímo napojitelná na komunikaci R35 (Mohelnice - Olomouc), procházející jižně od lokality a komunikaci II/635 severně od lokality, komunikace R35 se v blízkosti Lipníku nad Bečvou napojuje na dálnici D1.
Železnice: Železniční trať č. 275 (Olomouc - Senice - Kostelec na Hané), se žst. Olomouc - Hejčín, vede východně od lokality a vzdálenost žst. Je 0,6 km, od hlavního nádraží Olomouc plocha vzdálena 3,5 km, zde je možné využít tratě č. 310, č. 270, č. 301, č. 290.
Letiště: Veřejné mezinárodní letiště Olomouc je vzdáleno cca 1,6 km.
Lodní doprava: Nejbližší vodní cesta na řece Moravě, přístav Otrokovice - vzdálenost cca 47 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - možnost napojení na stávající dálkový vodovodní řad procházející severně od lokality souběžně s ulicí Křelovská. Kanalizace - páteřní stoka jednotné kanalizace je vedena severně od lokality v ulici Horní Hejčínská, jinak možnost napojení lokality na kanalizační řady v přilehlé zástavbě.
Zásobování energiemi: Elektřina - stávající el. vedení VN 1 - 35kV vede podél severozápadní hranice lokality. Plyn - vedení plynovodu kopíruje severozápadní a severovýchodní hranici lokality, zhruba 0,3 km severovýchodně je umístěna stávající regulační stanice, teplovod: možnost napojení na CZT, teplovod vede souběžně s ulicí Pražská.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz