Olomouc - Neředín - Úzké díly

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:14,4 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita umístěna západně od středu Olomouce, vzdálenost 2 km, je umístěna v těsné blízkosti veřejného mezinárodního letiště (0,5 km západně).
Popis funkční náplně polohy: Stanovené funkční využití - plochy bydlení nízkopodlažního typu.
Popis stavu přípravy: V lokalitě v současné době neprobíhají žádné přípravy na výstavbu.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo (OP) vodovodu, OP el. Vedení, OP lesa, lokalitou prochází radioreléové paprsky, část území spadá do OP přibližovací a vzletové roviny blízkého letiště (západně cca 0,8 km) a heliportu nemocnice umístěné jižně od lokality, celá lokalita spadá do území s archeologickými nálezy.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Olomouc - 2008, Územní plán sídelního útvaru Olomouc.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Olomoucký kraj Kód kraje: CZ071
ORP:Olomouc Kód ORP:7107
Obec: Olomouc Kód obce: 500496
Stavební úřad: Magistrát města Olomouce

Doprava

Silnice: Lokalitu je možno prostřednictvím místní komunikace v ul. Okružní, Hraniční napojit na rychlostní silnici R46 (Olomouc - Prostějov - Vyškov) a silnici II/448, která navazuje na ryclostní silnici R35 (Mohelnice - Olomouc).
Železnice: Vzdálenost lokality na žst. Olomouc - Město nebo Olomouc - Nová ulice zhruba 1,5 km, žst. jsou umístěny na žel. trati č. 275 (Olomouc - Senice - Kostelec na Hané), vzdálenost hlavního nádraží Olomouc, kde je možno využít další žel. tratě č. 310, 301, 270, 290, je 4,5 km.
Letiště: Veřejné mezinárodní letiště Olomouc je vzdáleno cca 0,5 km.
Lodní doprava: Nejbližší vodní cesta na řece Moravě, přístav Otrokovice - vzdálenost cca 45 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - dálkový vodovodní řad prochází téměř středem lokality. Kanalizace - stávající kanalizační řad v ulici Jílová, potřeba vybudování nových kanalizačních a vodovodních sítí v lokalitě.
Zásobování energiemi: Elektřina - kabelové vedení elektrické sítě VN 1 - 35kV tvoří východní hranici lokality. Plyn - stávající plynovod prochází ulicí Jílová. Teplo - možnost napojení lokality na teplovod procházející v blízkosti ulice Růžová (cca 50 m východně).

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz