Olomouc - Na Havranech

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:38 ha
Funkce využití plochy:komerční vybavenost
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází v těsné blízkosti meziúrovňového křížení komunikací R35 a I/55, které je situováno jižně od centra Olomouce v blízkosti části Vsisko, vzdálenost středu Olomouce je cca 6 km.
Popis funkční náplně polohy: Plocha je určena pro rozvoj občanské vybavenosti - služeb.
Popis stavu přípravy: Plocha je v současné době využívana k zemědělským účelům a není dosud připravována k plánovanému rozvoji.
Popis územních limitů: Ochranná pásma rychlostní silnice R35, vodovodu, plynovodu. Do rozvojové lokality zasahuje ochranné pásmo zařízení ČHMÚ (pramen, vrt). Lokalitou prochází radioreléový paprsek a dálkový komunikační kabel. Část území bude nutno vyjmout ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Olomouc - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Olomoucký kraj Kód kraje: CZ071
ORP:Olomouc Kód ORP:7107
Obec: Olomouc, Velký Týnec Kód obce: 500496, 505650
Stavební úřad: Magistrát města Olomouce, Obecní úřad Velký Týnec

Doprava

Silnice: Lokalitu lze přímo napojit na rychlostní silnici R35 (Mohelnice - Olomouc) tvořící severní a východní hranici lokality, R35 se asi po 20 km napojuje na dálnici D1 (Praha - Brno).
Železnice: Nejbližší žst. V obci Grygov, která leží jižně od lokality ve vzdálenosti cca 2,5 km se nachází na žel. Trati č. 270 (Česká Třebová - Rudoltice v Čechách - Mohelnice - Olomouc - Hranice na Moravě - Ostrava), v Olomouci se lze napojit na tratě č. 310, č. 301, č. 290, č. 275.
Letiště: Veřejné mezinárodní letiště Olomouc je vzdáleno cca 8 km.
Lodní doprava: Nejbližší vodní cesta na řece Moravě, přístav Otrokovice - vzdálenost je cca 40 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - vede souběžně s komunikací, která protíná lokalitu a vede dále do obce Vsisko, v obci blízké obci Vsisko zatím není vybudován veřejný vodovod, plánuje se však jeho výstavba. Kanalizace - nejbližší kanalizační řad i ČOV je v obci Velký Týnec vzdáleném 1,3 km, v obci Vsisko se počítá s vybudováním splaškové kanalizace DN250 - 300.
Zásobování energiemi: Elektřina - elektrické vedení VN 1 - 35kV vede při západní a jižní hranici lokality, stávající trafostanice umístěné severně od lokality nad komunikací R35 ve vzdálenosti cca 0,3 km. Plyn - jižní hranicí lokality probíhá vedení VTL plynovodu. Teplo - nejbližší teplovod vzdálen zhruba 5 km - jižní okraj města Olomouc - Nový Svět.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz