Olomouc - Nový svět - Žákovec

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:26,9 ha
Funkce využití plochy:ostatní druhy vybavenosti
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází 3,5 km jižně od středu města Olomouce pod areálem Přírodovědecké fakulty Olomouc, ve vzdálenosti do 1 km západně od komunikace I/55 a 1 km východně od řeky Morava.
Popis funkční náplně polohy: Plocha je určena pro rozvoj vědy a výzkum.
Popis stavu přípravy: Neprobíhá příprava na plánované využití území, plocha je v současné době využívána jako orná půda.
Popis územních limitů: Část lokality spadá do záplavového území Q100 řeky Morava, ochranná pásma kanalizace, vyjmutí některých ploch ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Olomouc - 2008, Územní plán sídelního útvaru Olomouc.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Olomoucký kraj Kód kraje: CZ071
ORP:Olomouc Kód ORP:7107
Obec: Olomouc Kód obce: 500496
Stavební úřad: Magistrát města Olomouce

Doprava

Silnice: Lokalitu je možno napojit na silnici I/55 (Olomouc - Přerov - Otrokovice - Hodonín - Břeclav) vzdálenou cca 1 km východně od lokality nebo na silnici II/570, probíhající jižně od lokality. Prostřednictvím silnice I/55 je možno lokalitu napojit na rychlostní silnici R/35 (Mohelnice - Olomouc)vzdálenou cca 3,5 km.
Železnice: Východní hranici lokality tvoří železniční trať č. 270 (Česká Třebová - Rudoltice v Čechách - Mohelnice - Olomouc - Hranice na Moravě - Ostrava), na níž se nachází žst. Olomouc, která je od lokality vzdálená asi 2 km, Olomoucí prochází rovněž žel. Tratě č. 310, č. 301, č. 275, č. 290.
Letiště: Veřejné mezinárodní letiště Olomouc je vzdáleno cca 5,3 km.
Lodní doprava: Nejbližší vodní cesta na řece Moravě, přístav Otrokovice - vzdálenost je cca 45 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - vodovodní řad skupinového vodovodu veden východně od lokality v ul. Přerovská (vzdálenost 1 km), či severně v ul. Holická (0,8 km). Kanalizace - severní částí lokality prochází stoka splaškové kanalizace nadmístního významu.
Zásobování energiemi: Elektřina - stávající elektrické kabelové vedení VN 1 - 35kV i s příslušnými trafostanicemi vedeno severně od lokality (vzdálenost 0,1 km). Plyn - stávající VTL plynovod vede západně od lokality ve vzdálenosti 0,3 km. Teplo - možnost napojení lokality na teplovod umístěný severně od lokality zhruba 0,1 km.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz