Pardubice - Hůrka

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:28 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází na severovýchodním okraji Pardubic.navazuje na areál kasáren Hůrka určený k přestavbě pro funkce bydlení a smíšené funkce. Na severní straně je rozvojová lokalita omezena koridorem Labem.
Popis funkční náplně polohy: Rozvojové plochy jsou určeny pro kombinaci bydlení nízkopodlažního předměstského a bydlení vícepodlažního sídlištního typu.
Popis stavu přípravy: V lokalitě neprobíhají žádné stavební aktivity, plocha je dosud využívána pro zemědělskou výrobu.
Popis územních limitů: Okrajově se řešeného území dotýká územní rezerva pro plavební kanál D - O - L. Území má vyřešenu ochranu před povodňovými vlivy, byly realizovány ochranné hráze na Q100. Při využití území bude zohledněna trasa přivaděč vody, která prochází napříč územím.
Zdroj informací: Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Pardubice - 2008; Územní plán města Pardubic, včetně změn I. až V. - 2005.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
ORP:Pardubice Kód ORP:5309
Obec: Pardubice Kód obce: 555134
Stavební úřad: Úřad městského obvodu Pardubice III

Doprava

Silnice: Rozvojová plocha bude navázána na silnici I/36 směr Sezemice - Holice. V rámci využití území bude vytvořen systém vnitřního dopravního řešení a napojení na uvedenou silnici I. třídy.
Železnice: Rozvojová plocha je situovaná cca 6 km od hlavního nádraží Pardubice na železniční trati č. 010.
Letiště: Vzdálenost sledované lokality od veřejného mezinárodního letiště Pardubice je cca 8 km.
Lodní doprava: Nejbližší lodní přístav na Labi jsou Chvaletice, vzdálené cca 30 km. Dlouhodobě je však plánováno prodloužení vodní cesty až do Pardubic, v tom případě by byla vzdálenost mezi sledovanou lokalitou přístavem cca 5 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Zásobování pitnou vodou a odkanalizování území bude řešeno napojením na celoměstské vodohospodářské systémy.
Zásobování energiemi: Zásobování plynem - vedení prochází v blízkosti lokality, je zaokruhováno. Další energetické subsystémy jsou vedeny souběžně se silnicí I. třídy. Energetické zásobování rozvojových ploch bude zajišťováno napojením na celoměstské sítě Pardubic.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz