Pardubice - Cihelna

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:27,5 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita je situována na severovýchodním okraji Pardubic, přímo navazuje na části města Polabiny a Cihelna. Lokalita vyplňuje volný prostor mezi koridorem Labe a jeho rekreačně využitými mrtvými rameny a silnicí Hradeckou. Zajímavý je vztah lokality ke sportovnímu areálu a koupališti, k uskupení supermarketů a též blízká vazba ke Kunětické hoře.
Popis funkční náplně polohy: Rozvojové plochy jsou určeny pro kombinaci rúzných typů bydlení - nízkopodlažního a vícepodlažního, předměstského a sídlištního typu, ve vazbě k vybavenosti místního a vyššího významu.
Popis stavu přípravy: V lokalitě neprobíhá stavební aktivita, plocha je dosud využívána pro zemědělskou výrobu.
Popis územních limitů: Limitem rozvoje území je trasa severovýchodního silničního obchvatu Pardubic. Zohledněny budou vedení technické infrastruktury zasahující do území. Omezení se váží též k lokalitě staré ekologické zátěže (severní okraj) a k průmyslové zóně Fáblovka.
Zdroj informací: Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Pardubice - 2008; Územní plán města Pardubic, včetně změn I. až V. - 2005.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
ORP:Pardubice Kód ORP:5309
Obec: Pardubice Kód obce: 555134
Stavební úřad: Úřad městského obvodu Pardubice II

Doprava

Silnice: Budoucí silniční napojení této lokality jednak využije dopravního silničního systému městké čtvrti Polabiny a současně bude v budoucnu k dispozici severovýchodní silniční obchvat města, který tvoří též rozvojový limit pro územní rozvoj této lokality.
Železnice: Rozvojová plocha je situovaná cca 4 km od hlavního nádraží Pardubice na železniční trati č.010.
Letiště: Vzdálenost sledované lokality od veřejného mezinárodního letiště Pardubice je cca 8 km.
Lodní doprava: Nejbližší lodní přístav na Labi jsou Chvaletice, vzdálené cca 30 km. Dlouhodobě je však plánováno prodloužení vodní cesty až do Pardubic, v tom případě by byla vzdálenost mezi sledovanou lokalitou přístavem cca 5 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Zásobovaní pitnou vodou a odkanalizování území bude řešeno napojením na celoměstské vodohospodářské systémy. Kanalizační řad pro napojení lokality přímo kříží toto rozvojové území.
Zásobování energiemi: Vedení VVN elektrické energie a středotlaký plyn jsou trasovány po okraji rozvojové lokality. Po západním okraji území prochází teplovod z elektrárny Opatovice. Zásobování lokality energiemi bude řešeno napojením na celoměstské subsystémy technické vybavenosti.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz