Pardubice - Trnová

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:17,9 ha
Funkce využití plochy:komerční vybavenost
Popis geografické polohy: Lokalita je situována na severním okraji Pardubic, zde navazuje na průmyslový areál Fáblovka, dále na městské části Polabiny a Cihelna. Lokalita rozšiřuje stávající uskupení zařízení pro komerční vybavenost.
Popis funkční náplně polohy: Území je vymezeno pro občanskou vybavenost - vyšší městského, regionálního a nadregionálního významu (obchod služby, administrativa, školství, věda, kultura aj.), dle aktuálního stavu budou tyto funkce kombinovány s bydlením.
Popis stavu přípravy: Plocha je dosud využívána pro zemědělskou výrobu.
Popis územních limitů: Limitem rozvoje území je trasa severovýchodního silničního obchvatu Pardubic. Zohledněny budou vedení technické infrastruktury zasahující do území (kanalizační sběrač, elekrické vedení). Zohlednění ochrany kvalitní zemědělské půdy. Všeobecnou podmínkou vstupu do území je zpracování územní studie.
Zdroj informací: Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Pardubice - 2008; Územní plán města Pardubic, včetně změn I. až V. - 2005.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
ORP:Pardubice Kód ORP:5309
Obec: Pardubice Kód obce: 555134
Stavební úřad: Úřad městského obvodu Pardubice II, Úřad městského obvodu Pardubice VII

Doprava

Silnice: Silniční napojení této lokality jednak využije dopravního silničního systému městké čtvrti Polabiny a současně využije plánovaného severovýchodního silniční obchvatu města, který tvoří též rozvojový limit pro územní rozvoj této lokality.
Železnice: Rozvojová plocha je situovaná cca 5 km od hlavního nádraží Pardubice na železniční trati č. 010. Vlaková stanice Pardubice - Černá za Bory - bezprostředně v lokalitě
Letiště: Vzdálenost sledované lokality od veřejného mezinárodního letiště Pardubice je cca 8 km.
Lodní doprava: Nejbližší lodní přístav na Labi jsou Chvaletice, vzdálené cca 30 km. Dlouhodobě je však plánováno prodloužení vodní cesty až do Pardubic, v tom případě by byla vzdálenost mezi sledovanou lokalitou přístavem cca 5 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Zásobovaní pitnou vodou a odkanalizování území bude řešeno napojením na celoměstské vodohospodářské systémy.
Zásobování energiemi: Vedení VVN elektrické energie, středotlaký plyna teplovod z elektrárny Opatovice jsou trasovány po okraji rozvojové lokality. Zásobování lokality energiemi bude řešeno napojením na celoměstské subsystémy technické vybavenosti. (Stávající komerční vybavenost není plynofikována).

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz