Pardubice - Staročernsko

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:25,5 ha
Funkce využití plochy:komerční vybavenost
Popis geografické polohy: Rozvojová lokalita je umístěna na východním okraji Pardubic v prostoru Černá za Bory, Staročernsko a Spojil. Lokalita přiléhá k ulici Staročernská a k železniční trati č. 110. Rozvojová lokalita je vklíněna mezi drobné lesní plochy na okraji města.
Popis funkční náplně polohy: Ĺokalita vymezena jednak pro koncentrovanou občanskou vybavenost ( stavby pro obchod s prodejní plochou do 4000 m2, stavby pro služby bez negativního vlivu na ŽP, stavby pro administrativu, stravování a další) a jednak pro občanskou vybavenost vyšší městského, regionálního a nadregionálního významu (obchod služby, administrativa, školství, věda, kultura aj.)
Popis stavu přípravy: Malá část území podél zelezniční trati a silnice je již zastavěna, zbývající území je dosud využíváno pro zemědělskou výrobu.
Popis územních limitů: V tomto prostoru není dobudován kanalizační napojovací řad. Území kříží a rozvoj zástavby limituje VTL plynovod. Limitem rozvoje je územní rezerva pro trasování vodního kanálu D - O - L. Nutno zohledňovat též kvalitu zemědělské půdy a vložené investice do půdy. Všeobecnou podmínkou vstupu do území je zpracování územní studie.
Zdroj informací: Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Pardubice - 2008; Územní plán města Pardubic, včetně změn I.až V. - 2005.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
ORP:Pardubice Kód ORP:5309
Obec: Pardubice Kód obce: 555134
Stavební úřad: Úřad městského obvodu Pardubice IV

Doprava

Silnice: Lokalita je napojena na ulici Staročernská, pokračující dále mimo město jako silnice II/322.
Železnice: Rozvojová plocha je situovaná cca 5 km od hlavního nádraží Pardubice na železniční trati č. 010. V bezprostřední blízkosti je vlaková stanice Pardubice - Černá za Bory.
Letiště: Vzdálenost sledované lokality od veřejného mezinárodního letiště Pardubice je cca 8 km.
Lodní doprava: Nejbližší lodní přístav na Labi jsou Chvaletice, vzdálené cca 30 km. Dlouhodobě je však plánováno prodloužení vodní cesty až do Pardubic, v tom případě by byla vzdálenost mezi sledovanou lokalitou přístavem cca 5 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Zásobování vodou - vodovod umožňující napojení lokality se nalézá v dostupné vzdálenosti. V území lze předpokládat zvýšené problémy v napojení na kanalizační síť - do prostoru není dobudován kanalizační napojovací řad.
Zásobování energiemi: V dostupné vzdálenosti od lokality probíhá vedení elektřiny a je umístěna trafostanice. Napojení na plynovod je možno předpokládat z vedení VTL plynovodu trasovaného po východním okraji lokality.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz