Pardubice - u železniční zastávky

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:8,4 ha
Funkce využití plochy:komerční vybavenost
Popis geografické polohy: Jedná se o vnitroměstskou lokalitu, která přiléhá k městské části Pardubičky, na jihovýchodě tvoří její hranici zaslepená železniční vlečka, na jihozápadě ulice Kyjevská. Lokalita je v šírších vztazích lemovaná tokem Chrudimky.
Popis funkční náplně polohy: Ĺokalita vymezena jednak pro koncentrovanou občanskou vybavenost ( stavby pro obchod s prodejní plochou do 4000 m2, služby bez negativního vlivu na ŽP, stavby pro administrativu, stravování a další) a jednak pro občanskou vybavenost vyšší městského, regionálního a nadregionálního významu (obchod služby, administrativa, školství, věda, kultura aj.)
Popis stavu přípravy: Území je částečně zemědělsky využíváno, částečně má funkce vnitroměstské periferie - zahrádkářská kolonie, stavební dvůr, individuelní garáže.
Popis územních limitů: Respektování a začlenění nebo technické úpravy a přeložení četných vedení a zařízení technické infrastruktury. Do určité míry nutno zohledňovat kvalitu zemědělské půdy a vložené investice do půdy. Lokalita je v dotyku se záplavovým územím Chrudimky a se systémem ekologické stability. Všeobecnou podmínkou pro přikročení k zástavbě je zpracování územní studie.
Zdroj informací: Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Pardubice - 2008; Územní plán města Pardubic, včetně změn I. až V. - 2005.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
ORP:Pardubice Kód ORP:5309
Obec: Pardubice Kód obce: 555134
Stavební úřad: Úřad městského obvodu Pardubice IV

Doprava

Silnice: Rozvojová lokalita bude dopravně napojena na městskou uliční síť prostřednictvím ulic Průmyslová a Kyjevská.
Železnice: Rozvojová lokalita je situovaná cca 4 km od hlavního nádraží Pardubice na železniční trati č. 010. V současnosti zaslepená železniční vlečka bude podle dlouhodbých plánů prodloužena ve směru do Chrudimi jako trať č. 238 (tzv. Medlešická spojka) a bude na ní zřízena železniční stanice.
Letiště: Vzdálenost sledované lokality od veřejného mezinárodního letiště Pardubice je cca 5 km.
Lodní doprava: Nejbližší lodní přístav na Labi jsou Chvaletice, vzdálené cca 30 km. Dlouhodobě je však plánováno prodloužení vodní cesty až do Pardubic, v tom případě by byla vzdálenost mezi sledovanou lokalitou přístavem cca 5 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Zásobovaní pitnou vodou a odkanalizování území bude řešeno napojením na celoměstské vodohospodářské systémy. Vedení vodovodu a výtlačný kanalizační řad z Nemošic procházejí v blízkosti rozvojové lokality. Způsob napojení lokality a zjištění stavu kapacitních rezerv jednotlivých zařízení je věcí technického posouzení.
Zásobování energiemi: Zásobování energiemi bude řešeno napojením na celoměstské technické systémy. Vedení elektrické energie VN, VTL plynovod a horkovod procházejí poblíže lokality podél železniční vlečky a v uličních profilech.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz