Pardubice - severovýchod

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:9,8 ha
Funkce využití plochy:komerční vybavenost
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází na severovýchodním okraji Pardubic, navazuje na rozvojovou lokalitu pro bydlení Pardubice - Hůrka. V sousedství se nachází areál kasáren Hůrka, určený k přestavbě pro bydlení a smíšené funkce.
Popis funkční náplně polohy: Ĺokalita vymezena pro občanskou vybavenost vyšší tj. městského, regionálního a nadregionálního významu (obchod, služby do 4000 m2, administrativa, školství, věda, kultura aj.) a pro občanskou vybavenost základní (obchod, služby do 100 m2, stravování, ubytování do 50 lůžek, administrativa, školství aj.).
Popis stavu přípravy: Plocha je dosud využívána pro zemědělskou výrobu.
Popis územních limitů: Při využití území bude respektována nebo přeložena trasa plynovodu vedoucího napříč lokalitou. Nutno zohledňovat kvalitu zemědělské půdy určené k zastavění a vložené investice do půdy. Všeobecnou podmínkou vstupu do území je zpracování územní studie pro uvažovanou zástavbu.
Zdroj informací: Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Pardubice - 2008; Územní plán města Pardubic, včetně změn I. až V. - 2005.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
ORP:Pardubice Kód ORP:5309
Obec: Pardubice Kód obce: 555134
Stavební úřad: Úřad městského obvodu Pardubice III

Doprava

Silnice: Rozvojová plocha bude navázána na ulici Na Drážce pokračující dále jako silnice I/36 směr Sezemice - Holice. V rámci využití území bude vytvořen systém vnitřního dopravního řešení a napojení na uvedenou silnici I. třídy.
Železnice: Rozvojová plocha je situovaná cca 6 km od hlavního nádraží Pardubice na železniční trati č. 010.
Letiště: Vzdálenost sledované lokality od veřejného mezinárodního letiště Pardubice je cca 8 km.
Lodní doprava: Nejbližší lodní přístav na Labi jsou Chvaletice, vzdálené cca 30 km. Dlouhodobě je však plánováno prodloužení vodní cesty až do Pardubic, v tom případě by byla vzdálenost mezi sledovanou lokalitou přístavem cca 5 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Zásobování pitnou vodou a odkanalizování území bude řešeno napojením na celoměstské vodohospodářské systémy.
Zásobování energiemi: Zásobování plynem - vedení prochází v blízkosti lokality, je zaokruhováno. Další energetické subsystémy jsou vedeny souběžně se silnicí I. třídy. Energetické zásobování rozvojových ploch bude zajišťováno napojením na celoměstské sítě Pardubic.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz