Sezemice - veslařský kanál

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:26,9 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Rozvojová plocha je umístěna na levém břehu řeky Loučné. Základním podnětem je využití v budoucnu vytěženého zemníku pro potřeby výstavby obchvatu silnice I/36. Existují dvě varianty využití - pro sportovní potřeby, veslařský kanál a jeho vybavení (dle planého územního plánu) nebo přírodní vodní plocha pro volnou rekreaci se základní vybaveností.
Popis funkční náplně polohy: Určená funkce pro rozvojovou plochu je specifická rekreace - sport.
Popis stavu přípravy: Rozvojová lokalita je v současnosti hospodářsky využívana pro zemědělskou výrobu.
Popis územních limitů: Plocha se nalézá v záplavovém územím Loučné. Respektování územního systému ekologické stability. Zohlednění ochrany kvalitní zemědělské půdy a investic do půdy.
Zdroj informací: Územní plán Sezemice - variantní řešení a) b) - 2009

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
ORP:Pardubice Kód ORP:5309
Obec: Pardubice, Sezemice Kód obce: 555134, 575640
Stavební úřad: Městský úřad Sezemice, Úřad městského obvodu Pardubice III

Doprava

Silnice: Rozvojová plocha bude navázána na místní obslužné komunikace části sídla Zámostí a Počapelské Chalupy. Zlepšení přístupnosti bude dosaženo po realizaci obchvatu města silnicí I/36 (souvislost záměru s výstavbou obchvatu).
Železnice: Lokalita je vzdálena od vlakové stanice Pardubice hlavní nádraží na železniční trati č. 010 cca 10 km.
Letiště: Vzdálenost sledovaných lokalit od veřejného mezinárodního letiště Pardubice je cca 12 km.
Lodní doprava: Nejbližší lodní přístav na Labi jsou Chvaletice, vzdálené cca 37 km. Plánováno je prodloužení vodní cesty až do Pardubic, v tom případě by byla vzdálenost mezi sledovanou lokalitou a přístavem byla cca 13 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Řešení bude odpovídat zvolené varinatě využití území. Kanalizace - odvedení odpadních vod bude řešeno oddílnou kanalizací. Splaškové vody budou etapově převedeny do stávající čerpací stanice. Zásobování vodou - kapacitní možnosti vodních zdrojů jsou dostatečné, limitující je pouze hlavní zásobovací řad do Sezemic.
Zásobování energiemi: Řešení bude odpovídat zvolené varinatě využití území. Zásobování elektřinou - trafostanice mají dostatečný výkon pro pokrytí potřeb, který lze v rámci běžných rozvojových potřeb navyšovat. Plynovodní síť města je vyhovující a schopna přenosově po technických úpravách zajistit nárůst spotřeby v rozvojové ploše.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz