Čeperka - Oplatil příměstská rekreační oblast

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:3234,9 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Příměstská polyfunkční rekreační oblast obepíná severní okraj Pardubic, zvláště cennou část tvoří stávající a plánované vodní plochy Oplatil - Čeperka, vznikající po těžbě štěrkopísku, navazující na lesní plochy, v širším ohledu patří do oblasti i areál lázní Bohdaneč, Kunětická hora, koridor Labe. Oblast má rozvojový rekreační potenciál zejm. pro obyvatele jádrového území Hradecko pardubické aglomerace.
Popis funkční náplně polohy: Dle studie dominuje v území příměstská rekreace (zejména s vazbou na vodní plochy), respektovány jsou zájmy ochrany přírody a vodních zdrojů, zachovává se polyfunkční charakter území, zohledněna je sídelní funkce včetně suburbanizačních forem rozvoje bydlení nadmístního významu, významnou roli hraje výrobní funkce, rozvoj dopravní a technické infrastruktury.
Popis stavu přípravy: Oblast má polyfunkční charakter, zahrnuje chráněná území krajiny a přírody, chráněné vodní zdroje, tradiční venkovské osídlení rozšiřované formou suburbanizačního rozvoje, dále významné průmylové výrobní funkce, aktivity zemědělství a lesnictví, zařízení dopravní a technické infrastruktury.
Popis územních limitů: Nepříznivé vlivy výrobních areálů elektrárna Opatovice, Synthesia a.s. a Explosia a.s. a eventuelně dalších uvažovaných zařízení. Zatížení oblasti hlukem ze stávajících a zkapacitňovaných dopravních zařízení. Omezení plynoucí z ochrany vodních zdrojůnadmístního významu, ochrany přírody a krajiny.
Zdroj informací: Urbanistická studie rekreačního prostoru Čeperka, Oplatil - 2004, Územní plán velkého územního celku Pardubického kraje - 2006.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
ORP:Pardubice Kód ORP:5309
Obec: Čeperka, Dolany, Hrobice, Křičeň, Lázně Bohdaneč, Libišany, Pardubice, Podůlšany, Srch, Staré Ždánice, Stéblová Kód obce: 555134, 572861, 572934, 572951, 574767, 574856, 574902, 575046, 575305, 575682, 575721
Stavební úřad: Magitrát města Pardubic, Městský úřad Lázně Bohdaneč, Úřad městského obvodu Pardubice VII

Doprava

Silnice: Oblast leží na křižovatce nadřazených dopravních cest propojující Prahu a oblast středních a severních Čech s východními Čechami, severní a střední Moravou. Atraktivita a rozvojový potenciál vzroste napojením na budovanou dálniční a rychlostní síť ČR (dálnice D11 a rychlostní silnice R35).
Železnice: Pro obsluhu rekreační oblasti je navrhovaná lehká kolejová doprava, vedená v ose Pardubice - Lázně Bohdaneč - žst. Stéblová - Oplatil, západ/Čeperka. Trať využívá stávající těleso dnes provozovaných a z části již zrušených vleček. V žst. Stéblová navazuje na celostátní trať č. 031. Obsluhu rekreačního prostoru zajišťuje zejm. žst. Stéblová, zázemí písníků.
Letiště: Vzdálenost sledovaných lokalit od veřejného mezinárodního letiště Pardubice je cca 5 - 10 km v závislosti na konkrétním místě popisované oblasti.
Lodní doprava: Nejbližší lodní přístav na Labi jsou Chvaletice, vzdálené cca 20 km. Plánováno je prodloužení vodní cesty až do Pardubic, v tom případě by byla vzdálenost mezi sledovanou oblastí a přístavem cca 5 km. Na Labi jsou uvažovany v rámci studie přístavy pro rekreační plavbu.

Zásobování

Zásobování vodou: V oblasti jsou dostatečné zdroje vody a rozvinutá technická infrastruktura. Navrhované rozvojové zóny je možno napojit na vodovodní přivaděč z Lázní Bohdaneč, z obce Srch, z vodojemu Kunětická hora. Z navrhovaných rozvojových lokalit a území bude odvádění splaškových i dešťových odpadních vod řešeno podle místních podmínek (gravitačně nebo čerpáním, oddílně nebo jednotnou kanalizací).
Zásobování energiemi: Elektro energetické nároky rozvojových ploch nevyvolají přímé požadavky na realizaci nadřazených napájecích bodů. Lze využít plánovaného posílení napájecích bodů pro Pardubice a Hradec Králové i pro mezilehlé území. Území má vysoký stupeň plynofikace, je možné rozšiřovat středotlaké sítě podle konkrétních záměrů. Územím prochází teplovod z Elektrárny Opatovice.

Mapa

c:\risweb\risadm\files\images\mapy\rozvojove_plochy/o_PAK_R_04.jpg
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz