Praha - Západní Město

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:431,8 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Rozvojové území je situováno na západním okraji Stodůlek a Řeporyj, mezi Pražským okruhem (SOKP), Rozvadovskou spojkou a ulicí Jeremiášovou, zahrnuje Třebonice a Chaby, včetně krajinné dominanty kostelíka Krteň.
Popis funkční náplně polohy: Návrh rozvojového území Západního Města zahrnuje nové obytné čtvrti: Chaby, Horka, Řeporyje (Dvora a Řeporyje sever). V nově navrhovaných plochách převažují plochy pro bydlení, jsou zahrnuty i plochy pro jiné funkční využití území, doplňující městské funkce. JZ část území je navržena v etapě (podmínkou prodloužení větve metra B).
Popis stavu přípravy: V současné době většinou nezastavěná příměstská krajina zahrnující plochy zemědělské prokukce a nelesní zeleň. Plochy zahrnuje koncept nového ÚP hl. m. Prahy. V okrajových územích poblíž stanice metra Stodůlky se již staví (na základě stávajícího ÚP). Navrženo zpracování územní studie, jižní část plochy Horka navržena k realizaci v etapě (podmínkou je prodloužení metra trasy B).
Popis územních limitů: Ochrana krajinného rázu - kostelík Krteň. Územím procházejí prvky územního systému ekologické stability. Nutná realizace odvodnění ploch, retenčních nádrží (3 stávající nádrže). Ochranná pásma vodovodního řadu, metra linky B, Pražského okruhu, Rozvadovské spojky, ul. Jeremiášovy. Ochranné pásmo trati Praha - Rudná, vedení 110kV, VTL plynovodů, radioreléové trasy.
Zdroj informací: Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy, ÚAP obce Praha, Územní plán hl. m. Prahy - koncept (vymezení dle rozvojového území M10), platný Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy po zapracování změn.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Hlavní město Praha Kód kraje: CZ010
ORP: Kód ORP:
Obec: Praha Kód obce: 554782
Stavební úřad: Úřad městské části Praha 13

Doprava

Silnice: Radlická radiála (v současné době Rozvadovská spojka) napojuje území se severu, SOKP (Pražský okruh) ohraničuje území na jihu, Nová Jinočanská je vedena přes území.
Železnice: Na jihu železniční zastávka Praha - Holyně (trať Praha - Rudná). Stanice metra B - Stodůlky na SV rozvojového území. Navrhováno je prodloužení metra - linky B (větev od stanice Stodůlky do stanice Horka západně od Řeporyj).
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně (vzdálenost cca 9 km).
Lodní doprava: Pro osobní vodní dopravu jsou vymezeny terminály na pravém břehu Vltavy u Palackého, Jiráskova a Čechova mostu, přístav Libeň.

Zásobování

Zásobování vodou: Zásobování vodou bude zajištěno prodloužením stávajících sítí. Z vodojemu Kopanina prochází směrem na jihovýchod nadřazený vodovodní řad DN600 do Berouna. V území jsou tři stávající dešťové usazovací nádrže.
Zásobování energiemi: Plyn je veden po okrajích současného území, VTL plynovody. V případě variantního řešení - kogeneračního zdroje Řeporyje bude odtud podél Nové Jinočanské veden přivaděč do propojeného centrálního zásobování teplem Seveozápadního města a Řep. Přes jihozápadní okraj území vedou nadzemní vedení 110kV.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz