Praha - Východní Město

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:288,6 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Rozvojové území Východní Město leží východně od Štěrbohol. Území je zhruba vymezeno hranicemi současné existující zástavby městských částí Praha 14, Praha 15, Praha - Štěrboholy, Praha - Dubeč, Praha - Dolní Měcholupy a Štěrboholskou radiálou.
Popis funkční náplně polohy: Je navržen vznik plnohodnotné městské čtvrti (předpokládá se tradiční forma kompaktního města, s méně intenzívní výstavbou na okrajích a směrem k zeleni v centru území). Bude převažovat funkční využití pro bydlení včetně potřebné vybavenosti a pracovních příležitostí. Iniciován je vznik nového sídelního útvaru v dílčích etapách výstavby.
Popis stavu přípravy: V současné době převažují plochy zemědělské půdy. Potenciálně rozvojové území se značnou výhledovou kapacitou. Na okrajích (územích v souladu s platným ÚP SÚ hl. m. Prahy) jsou již rozestavěné partie.
Popis územních limitů: Limity vyplývající ze stanovených (OP) ochranných pásem infrastruktury (území je rozsáhlé pro uvádění výčtu konkrétních OP).Územím procházejí prvky územního systému ekologické stability, které je nutno respektovat. Poblíž hlavních komunikací jsou limitem nejen OP, ale i zvýšená hluková a imisní zátěž.
Zdroj informací: Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy, ÚAP obce Praha, Územní plán hl. m. Prahy - koncept (vymezení dle rozvojového území M2), platný Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy po zapracování změn.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Hlavní město Praha Kód kraje: CZ010
ORP: Kód ORP:
Obec: Praha Kód obce: 554782
Stavební úřad: Úřad městské části Praha 14, Úřad městské části Praha 15

Doprava

Silnice: Území bude napojeno na Štěrboholskou radiálu, která propojí Městský okruh s Pražským okruhem. V mimoúrovňové křižovatce Štěrboholské radiály s Pražským okruhem východním směrem naváže přeložka silnice I/12. Vnitřní komunikační skelet rozvojových ploch bude na západě napojen na ulici Kutnohorskou, na severu bude zaústěn do stávající mimoúrovňové křižovatky na Štěrboholské radiále.
Železnice: Dopravní obsluha území veřejnou dopravou bude v budoucnu zajištěna novými tramvajovými tratěmi z ul. Černokostelecké a z Hostivaře, které vyústí do stopy páteřní komunikace rozvojového území Východního Města. Vzdálenost od železničních tratí: stanice Dolní Počernice - cca 1,5 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně (vzdálenost cca 20 km).
Lodní doprava: Pro osobní vodní dopravu jsou vymezeny terminály na pravém břehu Vltavy u Palackého, Jiráskova a Čechova mostu, přístav Libeň.

Zásobování

Zásobování vodou: Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě. Výstavba v území je podmíněna kapacitou vodojemu Kozinec. Napojování další zástavby v území zásobovaném z tohoto vodojemu bude možné až po realizaci staveb vodárenské soustavy.
Zásobování energiemi: Z hlediska nadřazené infrastruktury bude nutná výstavba transformovny 110/22kV Dubeč.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz