Praha - Barrandov - Slivenec

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:195,1 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita zahrnuje rozvojové území (zastavitelné plochy) v Praze 5 západně od sídliště Barrandov, severně od ulice K Barrandovu a rozvojové plochy v severní a západní části Slivence vymezené Pražským okruhem.
Popis funkční náplně polohy: Počítá se s dostavbou obytné čtvrti navazující na stávající sídliště Barrandov ve vazbě na prodloužení tramvajové trati do Holyně a Slivence. Prověření rozvoje na území Slivence vzhledem k jejich možnému využití, kapacitám a možnosti etapového řešení. V polohách podél hlavních komunikací jsou navrhovány územní rezervy, resp. navrhovány plochy smíšené.
Popis stavu přípravy: V současné době převažují plochy zemědělské půdy. Rozestavěnost jen na plochách souhlasných s návrhy současného územního plánu.
Popis územních limitů: Vzhledem k poloze na terénním hřbetu mezi přírodními parky Prokopské a Dalejské údolí a přírodním parkem Radotínsko Chuchelský háj ve Slivenci jsou po obvodu rozvojového území navrženy rozsáhlé plochy krajinné, převážně nelesní.Ochranná pásma nadřazených vodovodních řadů.Na severu území sousedí s přírodním parkem Prokopské a Dalejské údolí.
Zdroj informací: Územní plán hl. m. Prahy - koncept (projednávaný, 2009) (rozvojové území M/8).

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Hlavní město Praha Kód kraje: CZ010
ORP: Kód ORP:
Obec: Praha Kód obce: 554782
Stavební úřad: Úřad městské části Praha 5

Doprava

Silnice: Z hlediska širších dopravních vztahů je nejvýznamnější ulice K Barrandovu. Tato komunikace umožňuje napojení na Městský okruh u západního předmostí Barrandovského mostu, u Slivence na jihozápadním okraji Prahy je napojena na Pražský okruh. Po dokončení Pražského okruhu nebude ulicí K Barrandovu vedena tranzitní doprava. Z hlediska veřejné dopravy budou nejvýznamnější roli plnit tramvaje.
Železnice: Tramvajová doprava rozhodující z MHD. U nové tramvajové smyčky na okraji Holyně při ul. K Barrandovu je navrženo záchytné parkoviště P R.
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně (vzdálenost cca 12 km).
Lodní doprava: Pro sportovní a rekreační soukromá plavidla jsou vymezeny části přístavů Libeň, Smíchov, přístav Podolí, nový přístav v Braníku i část rozšířeného a modernizovaného přístavu v Radotíně.

Zásobování

Zásobování vodou: Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě a dimenzovanou dle potřeb území. Napojení na vodovodní řady i kanalizační sběrače se předpokládá prodloužením stávajících řadů do nově budovaných lokalit. Nadřazené vodovodní řady (DN600 a DN500) i kanalizační sběrače jsou vedeny územím.
Zásobování energiemi: Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě a dimenzovanou dle potřeb území.Západně od rozvojového území transformovna Řeporyje (oddělena od území Pražským okruhem), odtud nadzemní elektrická vedení. VTL plynovod prochází lokalitou.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz