Hradec Králové - Kukleny - západ

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:15,2 ha
Funkce využití plochy:ostatní druhy vybavenosti
Popis geografické polohy: Plocha se nachází na západním okraji města mezi ulicí Pardubickou a Kutnohorskou, vlevo při výjezdu z města směr Kutná Hora, lokalita je vzdálena asi 2 km od plánované trasy D11.
Popis funkční náplně polohy: Pro tuto plochu je přípustné funkční využití využití pro administrativu, zdravotnictví, vzdělávací zařízení, výzkumné, vývojové a zkušební provozy.
Popis stavu přípravy: Plocha se zatím nepřipravuje pro využití, jedná se o výstavbu na ,,zelené louce", dle ÚP je pro tuto plochu schváleno funkční využití "plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí".
Popis územních limitů: Ochranné pásmo (OP) vodovodních, kanalizačních řadů, elektrického vedení a plynovodů. K realizaci bude nutné vyjmutí některých parcel ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územní plán města Hradec Králové, Územně analytické podklady ORP Hradec Králové - 2008

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Královéhradecký kraj Kód kraje: CZ052
ORP:Hradec Králové Kód ORP:5205
Obec: Hradec Králové Kód obce: 569810
Stavební úřad: Magistrát města Hradec Králové

Doprava

Silnice: Plocha lze dobře dopravně napojit přes ulici Kutnohorskou na komunikaci I/11 (Hradec Králové - Šumperk - Ostrava - Český Těšín) od níž je vzdálena asi 0,7 km, v budoucnu se napojení plochy zlepší propojením s D11.
Železnice: Lokalita je vzdálena 1,5 km od žst. Hradec Králové - Kukleny na žel. tratič. 020 ((Praha - ) Velký Osek - Hradec Králové - Choceň) , možnost využití železniční traťi č. 031 (Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř).
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Jaroměř - cca 17 km, veřejné mezinárodní letiště Pardubice - cca 20 km.
Lodní doprava: Labská vodní cesta (Pardubice) - Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, nejbližší veřejný přístav Týnec nad Labem vzdálený zhruba 40 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - možnost připojení na stávající vodovodní řad DN200 z ulice Vlčkovické, bude potřeba dobudovat nový vodovodní řad procházející lokalitou a zaokruhovaný na navrhovaný řad v Kutnohorské ulici. Kanalizace - je třeba vybudovat nový kanalizační sběrač položený v ulici Vlčkovické a Pardubické, současné vedení DN160 v těchto ulicích je nedostatečné.
Zásobování energiemi: Elektřina - lokalitu lze napojit na rozvody el. energie 35kV ze stávající trafostanice v ul. Vlčkovické. Plyn - územím prochází stávající vedení VTL zemního plynu, odtud možnost lokalitu napojit. Teplo - předpoklad napojení na CZT ulicí Pardubickou.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz