Praha - Vysočany

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:315,1 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Území vymezeno ze severu svahy Krocínky, Klíčova a železniční tratí Praha - Lysá nad Labem, z východu ulicí Kbelskou, z jihu Hořejším rybníkem a železniční trati Praha - Kolín, ze západu ulicemi Ocelářská a K Moravině.
Popis funkční náplně polohy: Cílem řešení je transformace bývalého průmyslového území (brownfields) na atraktivní městskou čtvrť s polyfunkční zástavbou podél komunikací a s bydlením ve vazbě na zeleň podél Rokytky. Navržená koncepce vychází z tradiční městské struktury, respektuje prostorovou hierarchii území. Území je členěno do menších provázaných lokalit se specifickou náplní a kompozicí.
Popis stavu přípravy: Rozsáhlé území bývalých průmyslových areálů ve východní části kompaktního města, v některých částech již probíhá transformace.V Územně analytických podkladech hl. m. Prahy je zařazeno mezi transformační plochy T 28. V Zásadách územního rozvoje je zařazeno jako součást transformačního území T/3.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo (OP) dráhy (železničních tratí Praha - Turnov, Praha - Lysá nad Labem). Silniční OP (mimo souvisle zastavěná území). Ochranné pásmo tramvajové dráhy.Letecká ochranná pásma letiště Kbely, vč. hlukových vlivů. OP kanalizačních stok a vodovodů. Hlavní tepelný napáječ a tepelné napáječe v oblasti Vysočan.
Zdroj informací: Územní plán hl. m. Prahy - koncept (projednávaný, 2009) (rozvojové území T/6), Územně analytické podklady obce Praha, Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Hlavní město Praha Kód kraje: CZ010
ORP: Kód ORP:
Obec: Praha Kód obce: 554782
Stavební úřad: Úřad městské části Praha 14, Úřad městské části Praha 9

Doprava

Silnice: Dopravně nejvýznamnějšími komunikacemi v širším spádovém území budou na východě ulice Kbelská, která spolu s ul. Průmyslovou představuje významné spojení severního a východního sektoru města. Do budoucna se předpokládá přestavba dnešní trasy ul. Kbelské v Hloubětíně s uplatněním mimoúrovňových křižovatek s ul. Kolbenovou a Poděbradskou.
Železnice: Železniční stanice Praha - Libeň leží v těsném sousedství (JZ okraji) přestavbového území.
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně (vzdálenost cca 8 km).
Lodní doprava: Přístav Holešovice (cca 3 km). Pro osobní vodní dopravu jsou vymezeny terminály na pravém břehu Vltavy u Palackého, Jiráskova a Čechova mostu, přístav Libeň.

Zásobování

Zásobování vodou: Je třeba dobudovat sítě technické infrastruktury dle požadavků vyplývajících z nového funkčního využití území.Územím prochází od jihu k severu kmenová stoka F. Přes území je veden nadřazený vodovodní řad DN600 a nadřazený průmyslový vodovod DN500. Vodovodní řady s ochrannými pásmy je nutno respektovat dle zákona 274/2001Sb., v platném znění.
Zásobování energiemi: Je třeba dobudovat sítě technické infrastruktury dle požadavků vyplývajících z nového funkčního využití území.Hlavní tepelný napáječ 2xDN1000 - 800 v tunelu, tepelné napáječe v oblasti Vysočan 2xDN500 a 2xDN350 Přes území vedou optické kabely a páteřní radioreléové trasy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz