Praha - nádraží Žižkov

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:50,6 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Území je vymezeno ze severu ulicí Malešická, z východu a jihu ulicí U nákladového nádraží, ze západu ulicí Jana Želivského.
Popis funkční náplně polohy: Koncepce zástavby navazuje na urbanizační a kompoziční osu - ulici Želivského. Území je rozčleněno dvěma osami na čtyři kvadranty. Předpokládána je zástavba vztahující se k tradičnímu kompaktnímu městu. Je vymezena plocha pro školskou vybavenost, další vybavení bude agregováno v rámci obytných a smíšených ploch. Výška objektů je strukturována.
Popis stavu přípravy: Plocha stávajícího železničního nákladového nádraží je pro svůj původní účel již téměř nevyužívána. Nadzemní objekty jsou většinou funkčně i fyzicky dožilé, výjimkou je původní provozní nádražní budova. Z hlediska urbanistické kompozice je řídícím prvkem kolmé křížení dopravních os Želivského - Olšanská a Basilejské náměstí.
Popis územních limitů: Silniční ochranné pásmo (OP) - komunikace po obvodě území. Ochranné pásmo dráhy (železniční trat Praha Malešice - nákladové nádraží Žižkov).Územím prochází pohledový horizont v linii ul. Jana Želivského, ohraničující prostor historického jádra. V komunikacích na obvodu území jsou vedeny nadřazené vodovodní řady. Tepelný napáječ při jižní a západní hranici území.
Zdroj informací: Územní plán hl. m. Prahy - koncept (projednávaný, 2009) (rozvojové území T/7), Územně analytické podklady obce Praha, Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Hlavní město Praha Kód kraje: CZ010
ORP: Kód ORP:
Obec: Praha Kód obce: 554782
Stavební úřad: Úřad městské části Praha 10, Úřad městské části Praha 3

Doprava

Silnice: Dopravní vztahy vůči okolnímu území města se budou realizovat především ulicí Jana Želivského, Malešickou a novou západovýchodní komunikací propojující předmětné území s oblastí Jarova, kde bude tato nová komunikace napojena na východní část Městského okruhu.
Železnice: Tramvajová doprava - důležitá role v MHD, ulicí Jana Želivského, v budoucnu by měla být součástí východní tramvajové tangenty z Jižního Města do Kobylis a Bohnic přes Vršovice, Žižkov a Libeň s tunelovým úsekem mezi Žižkovem a Vršovicemi. Železniční stanice Praha - Libeň (SV) je vzdálena cca 2,5 km, železniční stanice Praha - Strašnice (JV) rovněž cca 2,5 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně (vzdálenost cca 15 km).
Lodní doprava: Přístav Holešovice v sousedství plochy přestavby (cca 3,5 km). Pro osobní vodní dopravu jsou vymezeny terminály na pravém břehu Vltavy u Palackého, Jiráskova a Čechova mostu, přístav Libeň.

Zásobování

Zásobování vodou: Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě a dimenzovanou dle potřeb území. V území jsou většinou umístěny areálové rozvody sítí, distribuční sítě jsou pouze na obvodu území. V komunikacích na obvodu území jsou vedeny nadřazené vodovodní řady.
Zásobování energiemi: Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě a dimenzovanou dle potřeb území. Tepelný napáječ je veden při jižní a západní hranici území.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz