Praha - Zličín

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:81,8 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita zahrnuje bývalé průmyslové a skladové areály rozmístěné podlé železniční trati Praha - Hostivice. Severovýchodní hranici tvoří ulice Strojírenská a železniční trať, jižní hranici vlečka do depa metra Zličín. Západní hranici tvoří okraj bývalých areálů Siemens a Košířské strojírny, ulice Na Radosti a okraj areálů Technocom, Vodní zdroje a Voltareal.
Popis funkční náplně polohy: Přestavba vymezené centrální části Zličína na plnohodnotnou městskou část s vazbou na tramvaj a železnici (odlišná koncepce nového ÚP). Jižně od ulice Na Radosti vytvořit přechodovou strukturu mezi bývalým areálem Siemens, kde se předpokládá zachování výroby, a okolní zástavbou, respektive výraznou krajinnou enklávou na jižní hranici vymezeného území.
Popis stavu přípravy: Území se nachází na západním okraji kompaktního města, v těsné blízkosti obytné zástavby Řep a Zličína. Část lokality je v současné době využívána pro průmyslovou výrobu a skladování. Původní jednotné využití se změnilo na druhotný pronájem drobným firmám nebo se blíží brownfields. V jihozápadní části se nachází areál Siemens a bývalá zahrádková osada, dnes transformující se na rodinné bydlení.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo dráhy - železniční trať Praha Smíchov - Hostivice. Vedení VTL plynu (několik větví) a jejich bezpečnostní pásma ve smyslu zákona 458/2000 Sb. Dešťová usazovací nádrž Karlovarská spojka.
Zdroj informací: Územní plán hl. m. Prahy - koncept (projednávaný, 2009) (rozvojové území T/20).

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Hlavní město Praha Kód kraje: CZ010
ORP: Kód ORP:
Obec: Praha Kód obce: 554782
Stavební úřad: Úřad městské části Praha 13, Úřad městské části Praha 17

Doprava

Silnice: Z hlediska širších dopravních vztahů je v území nejvýznamnější ul. Na Radosti, na kterou u Motola navazuje ul. Plzeňská. Strojírenská ul. ve vazbě na ul. Žalanského umožňuje propojení Zličína a Řep. Ulice Na Radosti je v návrhu propojena s Pražským okruhem u Třebonic.
Železnice: K lepší obsluze území přispěje kromě MHD také železniční doprava po trati Praha - Hostivice se železniční stanicí Praha - Zličín.
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně (vzdálenost cca 7 km).
Lodní doprava: Přístav Holešovice (cca 13 km). Pro osobní vodní dopravu jsou vymezeny terminály na pravém břehu Vltavy u Palackého, Jiráskova a Čechova mostu, přístav Libeň.

Zásobování

Zásobování vodou: Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury, napojenou na stávající celoměstské sítě a dimenzovanou podle potřeb území. Územím vede kanalizační sběrač M, vodovodní řady jsou v dosahu.
Zásobování energiemi: Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury, napojenou na stávající celoměstské sítě a dimenzovanou podle potřeb území. VTL plynovody v sousedních územích Zličína i Řep, východně od lokality teleplné napaječe (sídliště Řepy).

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz