Praha - Petrovice

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:49,5 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Území je zhruba vymezeno ze severovýchodu stávající železniční tratí Praha - Benešov, z jihu pokračováním ulice Novopetrovické a ze západu ulicí Hornoměcholupskou.
Popis funkční náplně polohy: Navržená koncepce zástavby vychází z vazeb na existující sídliště. Území je členěno na dvě autonomní zóny oddělené nově navrhovanou severojižní obchvatovou komunikací. Západní oblast přiléhající k sídlištní zástavbě je navržena převážně pro plochy bytové a smíšené (je navrženo odclonění od rušivých vlivů klínem zeleně).
Popis stavu přípravy: Území je na západním okraji v těsném kontaktu se sídlištěm Horní Měcholupy a Petrovice, z východu sousedí s provozními plochami kontejnerového překladiště. Jde o převážně volnou a neurbanizovanou zemědělskou krajinu, při ulici Hornoměcholupská částečně zastavěnou různými provozními areály provizorního charakteru.
Popis územních limitů: Vzhledem k hlukovému a částečně i imisnímu zatížení lokality bude umístění citlivých funkcí bydlení záviset na výsledcích hlukové a rozptylové studie. Silniční ochranné pásmo (OP) ulice Hornoměcholupské a Novopetrovické. Do území zasahuje OP dráhy (železniční trati Praha - Benešov). Územím prochází z jihu na sever nadřazený vodovodní řad s ochranným pásmem.
Zdroj informací: Územní plán hl. m. Prahy - koncept (projednávaný, 2009) (rozvojové území M/3).

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Hlavní město Praha Kód kraje: CZ010
ORP: Kód ORP:
Obec: Praha Kód obce: 554782
Stavební úřad: Úřad městské části Praha 15, Úřad městské části Praha 22

Doprava

Silnice: Nejvýznamnější z hlediska širších vztahů bude ul. Novopetrovická propojující Petrovice s Jižním Městem ve vazbě na ulici Výstavní a ve vazbě na ulici Františka Diviše umožní spojení s Uhříněvsí. Hornoměcholupská ulice umožní propojení s oblastí Hostivaře.
Železnice: Z hlediska veřejné dopravy vzroste význam železniční trati Praha - Benešov pro cesty do centra Prahy i do regionu díky zkvalitnění této příměstské železniční dopravy. Železniční zastávka Praha - Dolní Měcholupy (0,5 km), Praha - Uhříněves (1,5 km).
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně (vzdálenost cca 20 km).
Lodní doprava: Pro osobní vodní dopravu jsou vymezeny terminály na pravém břehu Vltavy u Palackého, Jiráskova a Čechova mostu, přístav Libeň.

Zásobování

Zásobování vodou: Území prochází z jihu na sever nadřazený vodovodní řad. Výstavba v území je podmíněna kapacitou vodojemu Kozinec. Napojování zástavby v území zásobovaném z tohoto vodojemu bude možné až po realizaci staveb vodárenské soustavy: nadřazeného vodovodního přivaděče z vodojemu Jesenice II, nadřazených vodovodních řadů z vodojemu Chodová do kyjského uzlu a úpravy vodojemu Kozinec.
Zásobování energiemi: Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury, napojenou na stávající celoměstské sítě a dimenzovanou podle potřeb území. Po JZ hranici území probíhá tepelný napaječ centrálního zásobování teplem, VTL plynovody jsou vedeny poblíž rozvojového území.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz