Praha - Lipence západ

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:62,5 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Plocha navrhovaná pro využití leží na JZ hranici Prahy, nad řekou Berounkou, při západním okraji zastavěného území Lipenců.
Popis funkční náplně polohy: Navrhován je rozvoj - především plochy pro bydlení na západ od Lipenců. Území je navrhováno v etapě, rozvoj je podmíněn: 1. realizací obvodové komunikace a dopravního napojení na ulici Strakonickou 2. Retenčními opatřeními, v souladu se studií Odvodnění Kyjovského potoka, Lipenského potoka a bezejmenné vodoteče 3. Rozšířením stávající ČOV Lipence.
Popis stavu přípravy: V současné době jde o příměstskou krajinu v údolí Berounky, převažuje orná půda v sousedství rodinné zástavby městské části Praha - Lipence.
Popis územních limitů: Letiště Praha - Točná - letecká ochranná pásma a vlivy hluku.
Zdroj informací: Územní plán hl. m. Prahy - koncept (projednávaný, 2009) (rozvojové území v etapě E/27).

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Hlavní město Praha Kód kraje: CZ010
ORP: Kód ORP:
Obec: Praha Kód obce: 554782
Stavební úřad: Úřad městské části Praha 16

Doprava

Silnice: Komunikační propojení ulicí Josefa Houdka na ulici Strakonickou I/4. Předpokládá se nové komunikační propojení s ulicí Strakonickou (jedna z podmínek realizace lokality).
Železnice: Vlaková stanice Černošice ve vzdálenosti cca 2 km.
Letiště: V blízkostisportovní letiště Praha - Točná (cca 6 km). Vzdálenost mezinárodního letiště Praha - Ruzyně cca 19 km.
Lodní doprava: Pro sportovní a rekreační soukromá plavidla jsou vymezeny části přístavů Libeň, Smíchov, přístav Podolí, nový přístav v Braníku i část rozšířeného a modernizovaného přístavu v Radotíně.

Zásobování

Zásobování vodou: Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury, napojenou na stávající celoměstské sítě a dimenzovanou podle potřeb území.Vodovodní řady v zastavěném území Lipenců, vodojem Lipence JZ od rozvojové plochy.
Zásobování energiemi: Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury, napojenou na stávající celoměstské sítě a dimenzovanou podle potřeb území. Územím nedaleké Zbraslavi prochází VTL plynovod, teplovod, nadzemní elektrická vedení, je zde transformovna Zbraslav.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz