Praha - Vinoř

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:93,1 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Lokalita zahrnuje území západně od zastavěného území Vinoře, vymezené přibližně komunikacemi Mladoboleslavskou na jihu a Jilemnickou na severovýchodě.
Popis funkční náplně polohy: Je navrhováno rozvojové území rekreační. Hlavním cílem plánu je ozelenění převážně zemědělské půdy ve prospěch založení rekreačního území pro obyvatele přilehlých městských částí Vymezené plochy rekreace jsou uvažované pro výstavbu golfového hřiště odděleného od zastavěného území Vinoře plochami lesními a nelesními.
Popis stavu přípravy: V současné době převažují plochy zemědělské půdy.
Popis územních limitů: Územím probíhají 2 větve VTL plynovodu. Územím prochází interakční prvek územního systému ekologické stability, který je třeba respektovat.
Zdroj informací: Územní plán hl. m. Prahy - koncept (projednávaný, 2009) - rozvojové území R/4.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Hlavní město Praha Kód kraje: CZ010
ORP: Kód ORP:
Obec: Praha Kód obce: 554782
Stavební úřad: Úřad městské části Praha 19

Doprava

Silnice: Dopravně nejvýznamnější komunikací z hlediska širších vazeb je ul. Mladoboleslavská zajišťující radiální vztahy k městu i vztahy do regionu.
Železnice: V těsném sousedství rozvojového území rekreačního se nachází železniční stanice Praha - Kbely.
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně (vzdálenost přes 20 km).
Lodní doprava: Pro osobní vodní dopravu jsou vymezeny terminály na pravém břehu Vltavy u Palackého, Jiráskova a Čechova mostu, přístav Libeň. Pro sportovní a rekreační soukromá plavidla jsou vymezeny části přístavů Libeň, Smíchov, přístav Podolí, nový přístav v Braníku i část rozšířeného a modernizovaného přístavu v Radotíně.

Zásobování

Zásobování vodou: Území možno napojit na celoměstské sítě, předpokládá se dobudování kompletní sítě technické infrastruktury. Severně od území probíhá vodovodní řad, ostatní sítě jsou rovněž v dosahu pro možné napojení.
Zásobování energiemi: Území možno napojit na celoměstské sítě, předpokládá se dobudování kompletní sítě technické infrastruktury. Územím probíhají 2 větve VTL plynovodu.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz