Praha - Letňany, mezinárodní výstavní areály

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:141,9 ha
Funkce využití plochy:ostatní druhy vybavenosti
Popis geografické polohy: Rozvojové území je situováno v SV segmentu Prahy. Lokalita je vymezena ulicemi Kbelskou, Beranových, územím prozatímního Pražského výstavního areálu, jižní hranicí sportovního letiště Letňany, areálem leteckých opraven ve Kbelích, kasárnami, ulicí Mladoboleslavskou a severozápadní hranicí letiště Kbely.
Popis funkční náplně polohy: Navrhuje se vybudovat výstavní areál mezinárodní úrovně včetně doprovodných funkcí. Ačkoliv je plocha navrhována konceptem ÚP hl. m. Prahy jako rozvojové území městské (výrazně převažují plochy smíšené), je zařazeno z titulu prioritní funkce rozvoje výstavního areálu do ostatní vybavenost.
Popis stavu přípravy: V současné době je v ploše prozatímní Pražský výstavní areál, dále pak volné především zemědělsky využívané plochy a částečně využívané průmyslové areály. V sousedství je sportovní letiště Letňany i letiště Kbely. Imisní zatížení ani hluk z automobilového a leteckého provozu významně nelimitují vlastní využití území. Územní plán ukládá pořídit územní studii.
Popis územních limitů: Severní cíp území zasahuje do soustavy NATURA 2000. Charakter zástavby musí respektovat podmínky vyplývající z leteckého provozu letišť Letňany a Kbely.Rozsah obytné zástavby je limitován nedostatečnou kapacitou lokálních ČOV. Ochranné pásmo (OP) metra, letišť a leteckých zařízení, silniční OP, trasa VRT, tepelného přivaděče, páteřních radioreléových tras.
Zdroj informací: Územní plán hl. m. Prahy - koncept - (projednávaný, 2009) rozvojové území M/1ÚAP obce Prahy.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Hlavní město Praha Kód kraje: CZ010
ORP: Kód ORP:
Obec: Praha Kód obce: 554782
Stavební úřad: Úřad městské části Praha 18, Úřad městské části Praha 19, Úřad městské části Praha 9

Doprava

Silnice: Nejvýznamnějšími komunikacemi v okolí plochy jsou ulice Kbelská, Vysočanská radiála, Mladoboleslavská a nové propojení ulice Kbelské s Pražským okruhem (SOKP) komunikací podél severního okraje letiště Letňany.
Železnice: Základním prvkem obsluhy území veřejnou dopravou je metro - trasa C s koncovou stanicí Letňany.Území leží v blízkosti 2 letišť: Letňany a Kbely.
Letiště: Vnitrostátní letiště Praha - Letňany a vojenské letiště Praha - Kbely v těsné blízkosti lokality. Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně (vzdálenost cca 20 km).
Lodní doprava: Přístav Holešovice - s významem pro nákladní vodní dopravu v Praze (ač v Praze limitovanou). Železniční vlečka z přístavu do železniční stanice Praha - Holešovice.

Zásobování

Zásobování vodou: Jde o část Letňan, která je odkanalizována letňanským a čakovickým sběračem na ČOV Miškovice a část Kbel, odkanalizovaných kbelským sběračem na ČOV Kbely. Územím prochází vodovodní řad.
Zásobování energiemi: Území možno napojit na celoměstské sítě, předpokládá se dobudování kompletní sítě technické infrastruktury. Územím procházejí nadřazené inženýrské sítě: VTL plynovod 200, 150. Hlavní tepelný napáječ 2xDN1200 podél ul. Kbelské a TN podél ul. Mladoboleslavské.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz