Praha - Ruzyně, Drnovská

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:120,9 ha
Funkce využití plochy:ostatní druhy vybavenosti
Popis geografické polohy: Rozvojové území je vymezeno plochami letiště Ruzyně ze severu, správní hranicí města ze západu železniční tratí Praha Kladno z jihu a ulicí Drnovská z východu. Území je rozděleno Pražským okruhem na dvě části.
Popis funkční náplně polohy: Hlavním cílem je další rozvoj dalších zařízení z oblasti vědy a výzkumu s příslušnými doprovodnými funkcemi (ubytování, služby, kongresové zařízení apod.) ve vazbě na stávající areál Výzkumného ústavu rostlinné výroby (VÚRV). Plochy podél ulice Drnovská a při železniční trati s novou zastávkou jsou určeny pro smíšenou zástavbu.
Popis stavu přípravy: V současné době převažují plochy zemědělské půdy a plochy VÚRV.
Popis územních limitů: Je nutné respektovat navrhované ochranné hlukové pásmo Letiště Ruzyně s paralelní RWY 06R/24L. Limitem je letecký hluk.Územím probíhají VTL plynovody. Při východní hranici území je veden nadřazený vodovodní řad, který je nutno respektovat i s jeho ochranným pásmem.
Zdroj informací: Územní plán hl. m. Prahy - koncept (projednávaný, 2009) - rozvojové území M/11.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Hlavní město Praha Kód kraje: CZ010
ORP: Kód ORP:
Obec: Praha Kód obce: 554782
Stavební úřad: Úřad městské části Praha 6

Doprava

Silnice: Nejvýznamnějšími komunikacemi z hlediska širších vztahů budou Pražský okruh, rychlostní silnice R6 (Praha Karlovy Vary) a ul. Drnovská. V prostoru Dlouhé míle je navržen terminál veřejné dopravy s autobusovým nádražím a záchytným parkovištěm P R, s přestupními vazbami na železniční dopravu a MHD.
Železnice: Železniční trať Praha - Kladno (zastávka Praha - Ruzyně v těsném sousedství lokality). V území se zatraktivní železniční doprava v souvislosti s modernizací železniční trati Praha - Kladno a s odbočkou na Letiště Ruzyně. Ve variantě je vymezena územní rezerva pro trasu A na Letiště Ruzyně.
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně (vzdálenost cca 3 km).
Lodní doprava: Přístav Holešovice - s významem pro nákladní vodní dopravu v Praze (ač v Praze limitovanou).

Zásobování

Zásobování vodou: Území možno napojit na celoměstské sítě, předpokládá se dobudování sítě technické infrastruktury. Podél ulice Drnovské, při východní hranici prochází nadřazený vodovodní řad DN1200.
Zásobování energiemi: Území možno napojit na celoměstské sítě, předpokládá se dobudování sítě technické infrastruktury. Územím probíhá VTL plynovod, sousedním územím Sídliště Dědina i tepelné napaječe (Napojené však pouze na místní výtopnu.). Stávající okružní zdvojený VTL plynovod DN300, DN500, Odbočka VTL plynovod k VTL RS Ruzyně Dědina DN150/100.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz