Praha - Dolní Chabry

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:46,9 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Lokalita zahrnuje území ukončené skládky komunálního odpadu při ulici Ústecké a navazující plochy při uliciSpořické na severovýchodním okraji městské části (K Ďáblicům a K Ďáblickému háji).
Popis funkční náplně polohy: Území bývalé skládky je určeno pro plochu rekreace, možné využití je i pro golfové hřiště, areál terénního cyklokrosu apod. Plochy v okolí ul. Spořické jsou určeny pro rekreaci a sport, předpokládá se založení sportovně - rekreačního areálu s náplní tréninkových hřišť pro různé disciplíny, krytého sportoviště a zázemí pro návštěvníky a sportovce včetně ubytovací kapacity.
Popis stavu přípravy: V současné době je plocha bývalé skládky zarostlou rekultivovanou plochou, plocha není využívána.
Popis územních limitů: V časovém horizontu cca 15 - 20 let bude těleso skládky produkovat skládkový plyn, který bude třeba jímat, odvádět a dále využívat. Tomu musí odpovídat zabezpečení skládky a bude nutné přizpůsobit její budoucí využití.
Zdroj informací: Územní plán hl. m. Prahy - koncept (projednávaný, 2009) - rozvojové území R/2.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Hlavní město Praha Kód kraje: CZ010
ORP: Kód ORP:
Obec: Praha Kód obce: 554782
Stavební úřad: Úřad městské části Praha 8

Doprava

Silnice: Dopravně nejvýznamnější komunikací ve spádovém území z hlediska širších vztahů jsou ul. Ústecká a Spořická. Ústecká zajišťuje radiální vztahy na jih k centrální oblasti města, současně umožňuje i vztahy do regionu.
Železnice: Zelezniční stanice Praha Vysočany (cca 8 km), stanice metra Kobylisy 2,7 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně (vzdálenost cca 15 km).
Lodní doprava: Pro osobní vodní dopravu: u Palackého, Jiráskova a Čechova mostu, přístav Libeň. Pro sportovní a rekreační soukromá plavidla jsou vymezeny části přístavů Libeň, Smíchov, přístav Podolí, nový přístav v Braníku i část rozšířeného a modernizovaného přístavu v Radotíně.

Zásobování

Zásobování vodou: Území možno napojit na celoměstské sítě, předpokládá se dobudování kompletní sítě technické infrastruktury. Jižně od území probíhá vodovodní řad a jsou umístěna zařízení vodojemu Ládví II.
Zásobování energiemi: Území možno napojit na celoměstské sítě, předpokládá se dobudování kompletní sítě technické infrastruktury. Územím probíhá VTL plynovod. Širší okolí zájmové plochy je protkáno velkým množství elektrických vedení vedených z elektroenergetických zařízení umístěných na jižním okraji Dolních Chaber.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz