Praha - Miškovice

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:21,1 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Lokalita zahrnuje území tzv. Zabitého kopce a stávající pole směrem k ulici Čakovické. Z východu je vymezena trasou připravované vysokorychlostní trati.
Popis funkční náplně polohy: Využití opuštěného armádního objektu pro rekreační účely. Vytvoření centra krátkodobé rekreace zejména pro obyvatele přilehlých městských částí. Koncept územního plánu vymezuje plochu rekreace. Transformace bývalého vojenského objektu umožní založit centrum adrenalinových sportů, jako jsou paintball, bikros, cyklokros apod.
Popis stavu přípravy: V současné době převažuje v území zemědělská půda, dále pak náletovou vegetací zarostlé opuštěné plochy, které původně sloužily armádním účelům.
Popis územních limitů: Vzhledem k dřívějšímu využívání objektu ČSLA je možný výskyt starých ekologických zátěží (SEZ). Dalšímu využití území musí předcházet průzkum a případná sanace SEZ. V území je do výhledu navržena vysokorychlostní železniční trať (VRT) Praha - Drážďany.
Zdroj informací: Územní plán hl. m. Prahy - koncept (projednávaný, 2009) - rozvojové území R/3.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Hlavní město Praha Kód kraje: CZ010
ORP: Kód ORP:
Obec: Praha Kód obce: 554782
Stavební úřad: Úřad městské části Praha 18

Doprava

Silnice: Dopravně nejvýznamnější komunikací území bude Pražský okruh, který na okraji hlavního města propojí systém dálnic, rychlostních silnic, vybraných silnic a místních komunikací.
Železnice: V území je do výhledu navržena vysokorychlostní železniční trať (VRT) Praha - Drážďany.Nejbližší železniční stanicí od zájmové plochy je Praha - Čakovice (2,5 km JZ směrem).
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně (vzdálenost přes 20 km).
Lodní doprava: Pro osobní vodní dopravu: u Palackého, Jiráskova a Čechova mostu, přístav Libeň. Pro sportovní a rekreační soukromá plavidla jsou vymezeny části přístavů Libeň, Smíchov, přístav Podolí, nový přístav v Braníku i část rozšířeného a modernizovaného přístavu v Radotíně.

Zásobování

Zásobování vodou: Území možno napojit na celoměstské sítě, předpokládá se dobudování kompletní sítě technické infrastruktury Jižně od území je situována ČOV Kbely. V případě potřeby je možno napojit na celoměstské sítě.
Zásobování energiemi: Území možno napojit na celoměstské sítě, předpokládá se dobudování kompletní sítě technické infrastruktury. Územím probíhá VTL plynovod.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz