Praha - Libuš

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:23,3 ha
Funkce využití plochy:smíšená vybavenost
Popis geografické polohy: Území je ze severu vymezeno bývalým masokombinátem, ze západu ul. Libušskou, z jihu biokoridorem, z východu bezejmennou vodotečí.
Popis funkční náplně polohy: Hlavním cílem je dostavba území, jehož atraktivita výrazně vzrůstá ve vazbě na navrhovanou trasu metra D a spolu se zlepšenou dostupností centra Prahy z jihovýchodu regionu. Stanice v prostoru ulice Libušské a dopravní terminál by měly být ohniskem, kde budou gradovat rozvojové aktivity.
Popis stavu přípravy: V současné době plocha zemědělské půdy, jižně od areálu bývalého masokombinátu Libuš.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo elektrických vedení a VTL plynovodu a dopravních komunikací.
Zdroj informací: Územní plán hl. m. Prahy - koncept (projednávaný, 2009) - rozvojové území M/7.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Hlavní město Praha Kód kraje: CZ010
ORP: Kód ORP:
Obec: Praha Kód obce: 554782
Stavební úřad: Úřad městské části Praha 12, Úřad městské části Praha 4

Doprava

Silnice: Základ komunikačního systému území bude tvořit Kunratická spojka s návazností na východní obchvat Písnice a ul. Libušská. Jižně od řešeného území bude komunikační systém doplněn o východní obchvat Písnice, na který naváže severojižní komunikace v území mezi Libuší a Kunraticemi, která se napojí na ul. Vídeňskou. Obchvat Písnice bude napojen mimoúrovňovou křižovatkou na Pražský okruh.
Železnice: Z hlediska veřejné dopravy a širších vztahů bude nejvýznamnější nová trasa D metra, která propojí jižní sektor města s centrální oblastí Prahy. Železčniční zastávka Praha - Modřany ve vzdálenosti cca 4,5 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně (vzdálenost přes 20 km).
Lodní doprava: Přístav Holešovice - s významem pro nákladní vodní dopravu v Praze (ač v Praze limitovanou) ve vzdálenosti cca 15 km, Rekreační a sportovní přístavy Radotín ve vzdálenosti cca 9 km, přístav Braník cca 8 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Územím procházejí sítě vodovodních řadů, vodárenská zařízení leží při západním okraji rozvojové plochy. Předpokladem je napojení na Libušský kanalizační sběrač (cca 500 m severně od lokality).
Zásobování energiemi: Územím prochází VTL plynovod a nadzemní vedení elektrické energie. Na SV okraji rozvojové lokality je navržena nová transformovna Písnice.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz