Praha - Velká Chuchle, Radotín, Zbraslav

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:294,6 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Lokalita zahrnuje území určené pro rekreační využití na soutoku Vltavy a Berounky, které je vymezeno jižním okrajem dostihového závodiště ve Velké Chuchli, ulicí Strakonickou ve Zbraslavi, pomyslnou hranicí vedenou v prodloužení ulice Šárovo kolo směrem na východ a ulicí Výpadovou v Radotíně a železniční tratí mezi Radotínem a Velkou Chuchlí.
Popis funkční náplně polohy: Návrh rekreačního areálu celoměstského významu na soutoku Vltavy a Berounky, zaměřeného především na využití vodních ploch vzniklých po vytěžení ložisek štěrkopísků na obou březích Berounky. Ověření velikosti a umístění ochranného přístavu Radotín, umístění přístavu určeného pro rekreační plavidla a s tím spojené úpravy na Berounce.
Popis stavu přípravy: V současné době volné plochy, ložiska štěrkopísků.V budoucnu vzniknou 2 vodní plochy na místě dobývacího prostoru Zbraslav IV. Možnost jejich vzájemného propojení pod estakádou Pražského okruhu s návazností na tok Berounky je řešena variantně. Rozsah jižní vodní plochy je vymezen na základě posouzení EIA.
Popis územních limitů: Na soutoku Berounky s Vltavou - krajinné a přírodní hodnoty a omezení vyplývající z polohy v záplavovém území.Územím prochází nadregionální biokoridor vázaný na řeku Berounku a část její nivy s několika lokálními biocentry. Rozsah jižní vodní plochy bude vymezen na základě EIA.
Zdroj informací: Územní plán hl. m. Prahy - koncept (projednávaný, 2009) - rozvojové území R/6.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Hlavní město Praha Kód kraje: CZ010
ORP: Kód ORP:
Obec: Praha Kód obce: 554782
Stavební úřad: Úřad městské části Praha 16

Doprava

Silnice: Z hlediska širších dopravních vztahů je nejvýznamnější Pražský okruh, na který bude u Lahovic napojena rychlostní silnice R4 (Praha - Příbram), na kterou ve směru do centra Prahy města naváže ul. Strakonická (propojení Pražského a Městského okruhu u Barrandovského mostu).
Železnice: Železniční trať Praha - Beroun bude významná z hlediska příměstské dopravy, nabídne kvalitní taktovou osobní dopravu od Berouna územím Poberouní do centra Prahy.
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně (vzdálenost 18).
Lodní doprava: Mezi levým břehem Berounky a ulicí Výpadovou v Radotíně jsou navrženy 2 vodní plochy, se kterými souvisí možnost umístit ochranný přístav Radotín a přístav pro rekreační plavidla. Na Berounce se jižně od estakády Pražského okruhu navrhuje malá plavební komora.

Zásobování

Zásobování vodou: Územím procházejí sítě vodovodních řadů i kanalizační sběrač (Zbraslavský sběrač) do Velké Chuchle.
Zásobování energiemi: Území možno napojit na celoměstské sítě, předpokládá se dobudování potřebné sítě technické infrastruktury. Územím probíhají větve VTL plynovodu i nadzemní elektrická vedení 110kV.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz