Praha - niva Berounky

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:56,6 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Lokalita zahrnuje území v jižní části údolní nivy Berounky vymezené na severovýchodě a východě polní cestou jdoucí od Lipanského statku napříč údolím a zahrnující lokality s místními názvy Pod oborou, Na ovčácké a Na drahách, která leží jižně od ulice Černošické.
Popis funkční náplně polohy: Návrh komplexně řeší umístění ploch rekreace ve vazbě na krajinné a přírodní hodnoty údolní nivy s přihlédnutím k podmínkám záplavového území. Vymezené plochy rekreace jsou uvažované pro výstavbu golfového hřiště odděleného od stávajícího hřiště plochou nelesní, která by měla zajistit prostupnost území napříč údolím.
Popis stavu přípravy: V dané lokalitě v ohybu řeky Berounky proti Černošicím je v současné době zemědělská půda, lokalita se nijak nevyvíjí.
Popis územních limitů: Záplavové území (aktivní záplavová zóna).
Zdroj informací: Územní plán hl. m. Prahy - koncept (projednávaný, 2009) - rozvojové území R/7.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Hlavní město Praha Kód kraje: CZ010
ORP: Kód ORP:
Obec: Praha Kód obce: 554782
Stavební úřad: Úřad městské části Praha 16

Doprava

Silnice: Dopravní napojení přes Lipence z ulice Strakonické (I/4).
Železnice: Železniční stanice Černošice cca 100 m západním směrem.
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně (vzdálenost cca 19 km). Sportovní letiště Praha - Točná cca 6 km.
Lodní doprava: Pro sportovní a rekreační soukromá plavidla jsou vymezeny části přístavů Libeň, Smíchov, přístav Podolí, nový přístav v Braníku i část rozšířeného a modernizovaného přístavu v Radotíně.

Zásobování

Zásobování vodou: Území možno dle potřeby napojit na celoměstské sítě, plocha leží v sousedství MČ Praha - Lipence. Vodovodní řady vedou zastavěným územím Lipenců, vodojem Lipence v blízkosti plochy.
Zásobování energiemi: Území možno dle potřeby napojit na celoměstské sítě, plocha leží v sousedství MČ Praha - Lipence. Územím nedaleké Zbraslavi prochází VTL plynovod, teplovod, nadzemní elektrická vedení, je zde transformovna Zbraslav.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz