Praha - Nebušice

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:53,5 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází při západní části ulice Sichrovského, z jihu navazuje na Purkrabský háj, ze severu je omezena komunikací Tuchoměřická a ze západu komunikací Do Horoměřic.
Popis funkční náplně polohy: Území navržené jako rozvojové rekreační území je novým územním plánem (konceptem), v platném ÚP SÚ se počítalo s plochou pro bydlení (z důvodu hluku nevhodné). Navrhovány jsou plochy rekreace s vodními plochami (využitelné např. pro golf). Navazují na ni plochy pěstební a plochy nelesní zeleně nad údolím Divoké Šárky.
Popis stavu přípravy: V současné době jde o plochy zemědělské příměstské krajiny - ornou půdu.
Popis územních limitů: Ve variantě se navrhuje zastavění části plochy - plochy pro bydlení. Limitem je však hluk z leteckého provozu: plánovaná výstavba nové letové dráhy RWY 06R/24L (proto není území vhodné pro bydlení);V území je třeba posilovat retenční schopnosti - vhodné zatravnění a situování vodních ploch a suchých polderů.
Zdroj informací: Územní plán hl. m. Prahy - koncept (projednávaný 2009) - rozvojové území R/9.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Hlavní město Praha Kód kraje: CZ010
ORP: Kód ORP:
Obec: Praha Kód obce: 554782
Stavební úřad: Úřad městské části Praha 6

Doprava

Silnice: Území je napojeno z hlediska širších vazeb místními komunikacemi na ul. Nebušickou, která propojuje Nebušice s okolními městskými částmi. Západně od předmětného území je vymezena trasa Pražského okruhu.
Železnice: Nejbližší železniční stanicí je Praha - Ruzyně (cca 2,5 km).
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně (vzdálenost 3,5 km).
Lodní doprava: Pro osobní vodní dopravu jsou vymezeny terminály na pravém břehu Vltavy u Palackého, Jiráskova a Čechova mostu, přístav Libeň. Pro sportovní a rekreační soukromá plavidla jsou vymezeny části přístavů Libeň, Smíchov, přístav Podolí, nový přístav v Braníku i část rozšířeného a modernizovaného přístavu v Radotíně.

Zásobování

Zásobování vodou: Západně a severně od lokality prochází vodovodní řad DN1200. V území jsou navrhovány suchý polder. Případné napojení na kanalizační sběrač (v případě potřeby) bude možné po jeho prodloužení.
Zásobování energiemi: Plynovody VVN procházejí severně od území mezi Přední Kopaninou a Nebušicemi.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz