Praha - Jižní město - KIZ II

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:27,8 ha
Funkce využití plochy:smíšená vybavenost
Popis geografické polohy: Lokalita je zhruba vymezena ze západu ulicí Roztylskou, z jihu Na Jelenách, z východu Chilskou, ze severovýchodu Brněnskou. V tomto polygonu jsou umístěny rozvojové plochy.
Popis funkční náplně polohy: Areál by měl mít vazbu na komplex vysokých škol v sousedství, funkčně odpovídat využití s možností sídla různých institucí a zařízení. Bude prověřena možnost umístění veřejných prostranství ve formě náměstí a parku.
Popis stavu přípravy: V současné době navážka ze stavby dálnice D1, devastované, zarostlé plochy, dočasně drobné provozovny.
Popis územních limitů: Navážka velkých rozměrů při dálnici D1. Hlukově exponovaná lokalita (z provozu na dálnici D1). Silniční ochranné pásmo D1, ochranné pásmo inženýrských sítí.
Zdroj informací: Územní plán hl. m. Prahy - koncept (vymezení dle rozvojového území M4).

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Hlavní město Praha Kód kraje: CZ010
ORP: Kód ORP:
Obec: Praha Kód obce: 554782
Stavební úřad: Úřad městské části Praha 11

Doprava

Silnice: Území má bezprostřední vazbu na nadřazený komunikační systém (dálnici D1) prostřednictvím mimoúrovňové křižovatky Opatov, Kunratická spojka jižně od předmětného území zajišťuje spojení s ulicí Vídeňskou, tím i s navazující částí regionu. Komunikační systém bude po obvodu tvořit ulice Roztylská, Na Jelenách a od severu bude území vymezeno ulicí Brněnskou.
Železnice: Plošnou obsluhu území bude zajišťovat nová tramvajová trať vedená ze Spořilova od stanice metra Opatov přes řešené území k areálům vysokých škol. Bude znamenat nové přemostění tramvajové trati přes dálnici D1. Stanice metra Chodov je v dosahu (cca 1 km), Háje (1,6 km).
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně (vzdálenost cca 20 km).
Lodní doprava: Přístav Holešovice - s významem pro nákladní vodní dopravu v Praze (ač v Praze limitovanou).

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovodní řad prochází po západním okraji plochy. V těsném sousedství lokality jsou stávající zařízení vodohospodářské infrastruktury (vodojem Chodová). Kanalizační sběrač prochází jižně od území ve vzdálenosti cca 600 m. Přes území jsou vedeny nadřazené vodovodní řady 2x DN1200, DN1000, DN800, DN600, D 500 z VDJ a ČS Chodová.
Zásobování energiemi: Jižně od rozvojové lokality se nachází plocha elektroenergetických zařízení (transformovna Chodov). Po jižním a západním obvodě území probíhají VTL plynovody. Inž. sítě: VTL plynovody DN500 a DN350.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz