Plzeň - Vinice - Sylván

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:37,8 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Rozvojová lokalita se nachází severozápadně od centra města Plzně ve vzdálenosti zhruba 2,5 km, lokalita je umístěna v těsné blízkosti ulice Na Chmelnicích.
Popis funkční náplně polohy: Funkce obytná - dle regulativů územního plánu částečně bydlení čisté a částečně bydlení městského typu.
Popis stavu přípravy: Plocha dosud není připravována k výstavbě, je z větší části využívána jako zemědělská půda.
Popis územních limitů: Ochranná pásma vodovodu, plynovodu, elektrického vedení, kanalizace. Vynětí některých parcel ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územní plán města Plzně, Územně analytické podklady Plzeňského kraje - 2008, Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Plzeňský kraj Kód kraje: CZ032
ORP:Plzeň Kód ORP:3209
Obec: Plzeň Kód obce: 554791
Stavební úřad: Úřad městského obvodu Plzeň 1

Doprava

Silnice: Lokalitu lze napojit prostřednictvím ulice Na Chmelnicích na silnici I/20 (Karlovy Vary - Plzeň - Písek - České Budějovice), vzdálenost od dálnice D5 je cca 9 km.
Železnice: Lokalita je od žst. Plzeň - Hlavní nádraží vzdálena cca 3,5 km, zde je možno využít železniční tratě č. 160 (Plzeň - Žatec), č. 170 (Beroun - Plzeň - Cheb), č. 180 (Plzeň - Domažlice - Česká Kubice), č. 183 (Plzeň - Klatovy - Železná Ruda), č. 190 (Plzeň - Nepomuk - Strakonice - České Budějovice).
Letiště: Veřejné mezinárodní letiště Klatovy je vzdáleno cca 45 km, veřejné mezinárodní letiště Praha - Ruzyně je vzdáleno cca 75 km, veřejné vnitrostátní letiště Letkov je vzdáleno cca 9 km.
Lodní doprava: Vodní cesta Dolní Vltava (Mělník - Praha - Štěchovice), nejbližší veřejný přístav Praha - Smíchov je vzdálen zhruba 80 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - stávající vodovodní řad prochází východní částí lokality, vodovodní řad též umístěn souběžně s ulicemi např. Tleskačova, Dušínova severně od lokality nebo ve stávající zástavbě jižně od lokality. kanalizace - jižně od lokality prochází jednotný kanalizační řad (ul. Na Chmelnicích), lokalitu lze napojit na jednotný kanalizační řad severně od lokality (např. ul. Foglarova, Tleskačova, Dušínova).
Zásobování energiemi: Elektřina - nadzemní elektrické vedení VVN 110kVa VN 22kV prochází cca 1 km západně od lokality, podzemní NN ve stávající zástavbě severně a jižně od lokality. Plyn - VTL plynovod veden západně od lokality ve vzdálenosti cca 0,6 km, STL v přiléhající severní zástavbě, NTL v zástavbě jižně od lokality. Teplo - horkovod veden ve stávající zástavbě jižně od lokality.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz