Praha - Dívčí hrady

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:63,5 ha
Funkce využití plochy:zdravotní, sociální vybavenost
Popis geografické polohy: Lokalita zahrnuje rozvojové území (zastavitelné plochy) v Praze 5 v západní části plošiny Dívčích hradů navazující na stávající zástavbu Starých Butovic při ulici Radlické.
Popis funkční náplně polohy: Výstavba vysokoškolského areálu navazujícího na stávající areál Armády ČR. Návaznost na významné rozvojové území krajinné ve východní části plošiny Dívčích hradů.Návrh komplexně řeší návrh vysokoškolského areálu určeného pro Univerzitu Karlovu. Návrh vychází z požadavků Univerzity Karlovy na ubytování 6 000 studentů a na výuku 10 000 studentů.
Popis stavu přípravy: V současné době převažují plochy zemědělské půdy.
Popis územních limitů: Zpracovat územní studii pro prověření rozsahu možné zástavby pohledově exponované západní části plošiny Dívčích hradů a možnosti dopravní obsluhy.Respektovat areál Armády ČR. Respektovat ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, vodovodních řadů. Okrajově zasahuje do přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí.
Zdroj informací: Územní plán hl. m. Prahy - koncept (projednávaný, 2009) - rozvojové území M/9.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Hlavní město Praha Kód kraje: CZ010
ORP: Kód ORP:
Obec: Praha Kód obce: 554782
Stavební úřad: Úřad městské části Praha 5

Doprava

Silnice: Komunikační systém území bude plnit obslužnou funkci pro stávající i nově navrhovanou zástavbu, nadřazený komunikační systém bude na západě a severu zastoupen Radlickou radiálou, na kterou bude území napojeno prostřednictvím mimoúrovňových křižovatek u Jinonic a Butovic.
Železnice: Železniční trať Praha - Hostivice, železniční stanice Praha - Jinonice (ve vzdálenosti cca 300 m).Základ obsluhy území MHD bude tvořit trasa B metra se stanicemi Radlickou a Jinonice. (odtud autobusové linky) a zároveň od koncové tramvajové smyčky území zpřístupní nová lanovka.
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně (vzdálenost cca 10 km).
Lodní doprava: Pro sportovní a rekreační soukromá plavidla jsou vymezeny části přístavů Libeň, Smíchov, přístav Podolí, nový přístav v Braníku i část rozšířeného a modernizovaného přístavu v Radotíně.

Zásobování

Zásobování vodou: Budou vybudovány kompletní sítě technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě a dimenzovanou dle potřeb území.Přes území prochází nadřazený vodovodní řad DN1200 s ochranným pásmem dle zákonu 274/2001 Sb.
Zásobování energiemi: Severní částí území prochází VTL plynovod (navržený k rekonstrukci).Přes území vedou páteřní radioreléové trasy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz