Třešť

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:111,4 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Rozvojová plocha se nachází při severovýchodním okraji obce Třešť, mezi silnicemi II/402 a II/406. Ve střední části lokality se nachází kaskáda vodních ploch.
Popis funkční náplně polohy: Rozvojové území je určeno pro funkce rekreace a sport.
Popis stavu přípravy: Lokalita má nulové procento zastavěnosti. Evidováno jako ostatní plocha (neplodná půda), trvalý travní porost, zahrada.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo lesa, ochranné pásmo komunikací, poddolované území, ochranné pásmo elektrického vedení VN.
Zdroj informací: Mapový server Help Service Remote Sensing, s.r.o. Územní plán města Třešť.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Kraj Vysočina Kód kraje: CZ063
ORP:Jihlava Kód ORP:6105
Obec: Třešť Kód obce: 588032
Stavební úřad: Městský úřad Třešť

Doprava

Silnice: Jižní část lokality přiléhá k silnici I/402, severní část plochy svým západním okrajem téměř přiléhá k silnici II/406 - je od ní oddělena navrhovanou občanskou vybaveností.
Železnice: Východní okraj lokality je vzdálen cca 600 m od vlakové stanice Třešť - trať č. 227 (Kostelec u Jihlavy - Slavonice - regionální dráha).
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Jihlava (Aeroklub Jihlava)vzdáleno cca 17 km. Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Brno - Tuřany (Letiště Brno a.s.) cca 89 km. Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Praha Ruzyně (Letiště Praha, s.p.) cca 125,8 km.
Lodní doprava: Veřejný přístav Kolín ( Střední Labe - Mělník - Toušeň - Chvaletice) vzdálen cca 83,5 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - výtlačný řád vede skrz lokalitu. Vodovodní řád města vede ze západu do prostoru mezi jižní a severní částí rozvojové plochy (kaskáda vodních ploch) - vodojem 250 m3. Kanalizace - Kanalizace vedene podél západního - jihozápadního okraje rozvojové plochy v již zastavěném území obce.
Zásobování energiemi: Elektřina - vedení VN vede ze západu do prostoru mezi jižní a severní částí rozvojové plochy (kaskáda vodních ploch) - trafostanice vodárna 250/250kV. Plyn - vedení plynovodu při západní - jihozápadní hraně rozvojové plochy v již zastavěném území města.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz