Uherský Brod - Chmelnice, Nad zámkem

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:24,6 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita se skládá ze dvou na sebe navazujících částí, obě leží v k. ú. Uherský Brod. Východní část se nachází u jihozápadní hranice s k. ú. Havřice, druhá část leží západně od základní školy. Obě plynule navazují na stávající zástavbu, kterou rozšiřují severním směrem.
Popis funkční náplně polohy: Celá rozvojová lokalita je určená pro individuální bydlení v rodinných domech.
Popis stavu přípravy: Jižní část lokality je částečně zasíťována a již na ní započala výstavba. Severní část se v současné době nijak nevyvýjí a slouží stále pro zemědělské účely.
Popis územních limitů: Limitem je nadzemní elektrické vedení VN 10kV, které prochází oběma částmi lokality. Východní část lokality se nachází v plochách I. třídy ochrany zemědělské půdy.
Zdroj informací: Územní plán města Uherský Brod - 2007

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Zlínský kraj Kód kraje: CZ072
ORP:Uherský Brod Kód ORP:7208
Obec: Uherský Brod Kód obce: 592731
Stavební úřad: Městský úřad Uherský Brod

Doprava

Silnice: Nejbližší silnicí I. třídy je silnice I /50 Slavkov u Brna - Uh. Hradiště - Slovensko. Je vzdálená 2,2 km od lokality. Nejbližší EXIT dálnice D1 je v Kroměříži ve vzdálenosti 65 km.
Železnice: Nejbližší železniční stanicí je Uherský Brod ve vzdálenosti 1,4 km na trati č. 341 Staré Město u Uh. Hradiště - Uh. Hradiště - Bylnice. Trať se ve Starém Městě napojuje na celostátní trať č. 330 Přerov - Břeclav - (Rakousko).
Letiště: Mezinárodní letiště Kunovice je vzdálené 18 km, mezinárodní letiště Brno - Tuřany 93 km.
Lodní doprava: Morava - Baťův kanál pouze pro rekreační plavbu, nejbližší přístav Spytihněv - vzdálenost 33 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - vodovodní řad je veden v po jižní hranici celé lokality (ulice Na chmelnici a Jabloňová) Kanalizace - páteřní stoka jednotné kanalizace je vedena v trase vodovodního řadu, tj. po celé jižní hranici území.
Zásobování energiemi: Elektřina - kabelové vedení NN prochází po celé jižní hranici lokality. Nadzemní vedení VN 10kV prochází v okrajem východní částí lokality a napříč celou západní částí. Plyn - NTL plynovod je veden ve stejné trase jako el. vedení NN tj. po celé jižní hranici lokality.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz