Zlín - Louky

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:16 ha
Funkce využití plochy:komerční vybavenost
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází v místní části Zlína - Louky ,,průmyslová zóna". Leží v k. ú. Louky a částěčně zasahuje do k. ú. Malenovice. Nachází se na levém břehu řeky Dřevnice. Mezi řekou ze severu a silnicí I/49 z jihu (tř. T. Bati).
Popis funkční náplně polohy: Rozvojová lokalita je určená pro funkce všeobecného komerčního využití - velkoprodejny, business centra, služby, servis apod.
Popis stavu přípravy: Lokalita je již částečně zastavěná cca 35%. Ostatní plochy jsou zasíťovány, ale v současné době žádná další výstavba neprobíhá.
Popis územních limitů: Území se nachází v aktivní záplavové zóně Dřevnice. Plocha leží v I. třídě ochrany zemědělské půdy.
Zdroj informací: Územní plán města Zlína - 1998

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Zlínský kraj Kód kraje: CZ072
ORP:Zlín Kód ORP:7213
Obec: Zlín Kód obce: 585068
Stavební úřad: Magistrát města Zlína

Doprava

Silnice: Silnice I /49 Otrokovice - Zlín - Valašská Polanka - Slovensko prochází v těsné blízkosti lokality, tvoří její jižní hranici.
Železnice: Jižní hranici lokality tvoří lokální železniční trať č. 330 Otrokovice - Zlín - Vizovice. Železniční zastávka Zlín - Louky je vzdálená 1,8 km. Ta se v Otrokovicích napojuje na celostátní trať č. 330 Přerov - Břeclav - (Rakousko).
Letiště: Mezinárodní letiště Kunovice je vzdálené 28 km, mezinárodní letiště Brno - Tuřany 88 km.
Lodní doprava: Morava - Baťův kanál pouze pro rekreační plavbu, nejbližší přístav Spytihněv - vzdálenost 19 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - vodovodní řad je veden v celé lokalitě. Hlavní vodovodní přívodní řad do Zlína prochází po jižní hranici lokality. Kanalizace - Pátěřní stoka jednotné kanalizace prochází celou lokalitou. Po severní hranici prochází stoka děšťové kanalizace.
Zásobování energiemi: Elektřina - Do centrální zastavěné části je vedena trasa VN 10kV ze dvou směrů, včetně dvou transformoven. Plyn - podél komunikace I/49 vede STL plynovod DN200. Teplo - místní teplovod se nachází ve dvou zastavěných částech lokality.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz