Zlín - Boněcké paseky

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:17,1 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází na východním okraji Zlína, v místní části Příluky (k. ú. Příluky). Leží na severním svahu v lokalitě zvané Boněcké Paseky a plynule navazuje na stávající zástavbu, kterou rozšiřuje.
Popis funkční náplně polohy: Celá rozvojová lokalita je určena pro individuální bydlení v rodinných domech.
Popis stavu přípravy: V jižní části lokality již výstavba započala, pozemky jsou rozparcelovány. Severní část je ve stavu zpracovávání územní studie pro SP. Zatím je zastavěno 10 % celkové plochy.
Popis územních limitů: Limitem je nadzemní elektrické vedení VN, které prochází částí lokality, je třeba respektovat jeho ochranné pásmo.
Zdroj informací: Územní plán města Zlína - 1998, změna č. 96

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Zlínský kraj Kód kraje: CZ072
ORP:Zlín Kód ORP:7213
Obec: Zlín Kód obce: 585068
Stavební úřad: Magistrát města Zlína

Doprava

Silnice: Nejbližší silnicí I. třídy je silnice I /49 Otrokovice - Zlín - Valašská Polanka - Slovensko. Je vzdálená 700m od lokality. Dálnice D1 je vzdálená 32 km, Exit 258 Kroměříž.
Železnice: Železniční zastávka Zlín - Příluky je vzdálená 700 m, leží na lokální trati č. 331 Vizovice - Zlín - Otrokovice. Ta se v Otrokovicích napojuje na celostátní trať č. 330 Přerov - Břeclav - (Rakousko).
Letiště: Mezinárodní letiště Kunovice je vzdálené 30 km, mezinárodní letiště Brno - Tuřany 100 km.
Lodní doprava: Morava - Baťův kanál pouze pro rekreační plavbu, nejbližší přístav Spytihněv - vzdálenost 21 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - vzhledem k započaté výstavbě je vodovodní řad přiveden do jižní části lokality. Kanalizace - páteřní stoka jednotné kanalizace je vedena v ulici Boněcko II. , tedy po celém jižním okraji lokality.
Zásobování energiemi: Elektřina - kabelové vedení NN je vedeno v jižní části lokality. Přes část lokality vede nadzemní vedení VN 10kV. Plyn - NTL plynovod je zaveden do jižní části lokality, kde již započala výstavba.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz