Hradec Králové - Svobodné Dvory - Pálenecká

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:46,7 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází západně od středu města ve vzdálenosti 2,8 km, navazuje na stávající převážně nízkopodlažní zástavbu příměstské části Svobodné Dvory.
Popis funkční náplně polohy: Navržená funkce - většinou obytná nízkopodlažní zástavba tvořící převážně souvislé obytné celky se zákl. obč. vybavením, částečně smíšené funkce, vícepodlažní zástavba.
Popis stavu přípravy: Plocha je dle ÚP schválena ve funkční ploše čistě obytné plochy nízkopdlažní a smíšené vícepodlažní zástavby, v současné době neprobíhají žádné přípravy k výstavbě.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo (OP) vodovodních, kanalizačních řadů, OP elektrického vedení a plynovodů, k realizaci bude nutné vyjmutí některých parcel ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Hradec Králové - 2008, Územní plán města Hradec Králové

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Královéhradecký kraj Kód kraje: CZ052
ORP:Hradec Králové Kód ORP:5205
Obec: Hradec Králové Kód obce: 569810
Stavební úřad: Magistrát města Hradec Králové

Doprava

Silnice: Lokalita je situována ve vzdálenosti 1 km od komunikace I/11(Hradec Králové - Šumperk - Ostrava - Český Těšín), předpokládané napojení na stávající komunikační síť města, zéjména ul. Dvorská a Pálenecká, požadavek vybudování vnitřního komunikačního systému v lokalitě, plánovaná D11 vzdálena cca 1,3 km.
Železnice: Lokalita je v blízkosti žst. Hradec Králové - hlavní nádraží, která je vzdálená 2 km a leží na železniční traťi č. 031 (Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř), možnost využití žel. trati č. 020 ((Praha - ) Velký Osek - Hradec Králové - Choceň) a č. 041 (Turnov - Jičín - Hradec Králové).
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Jaroměř vzdálenost cca 17 km, veřejné mezinárodní letiště Pardubice vzdálenost cca 20 km.
Lodní doprava: Labská vodní cesta (Pardubice) - Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, nejbližší veřejný přístav Týnec nad Labem vzdálený zhruba 40 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Pitná voda - napojení lokality na zásobování pitnou vodou je uvažováno ze stávajícího řadu DN150 umístěného v ulici Dvorské a Pálenecká, předpoklad vybudování nových vodovodních řadů v lokalitě, odvod odpadních vod: odkanalizování lokality bude realizováno dos távající stoky DN500 v ulici Dvorské nebo Pálenecké, bude potřeba vybudování nových řadů.
Zásobování energiemi: Elektřina - napojení lokality na elektrorozvody bude provedeno z nově navrhované trafostanice umístěné při křížení ulic Dvorské a Pálenecké, je potřeba zrušit stávající nadzemní vedení 35kV, které lokality křižuje. Plyn - zásobování lokality plynem bude realizováno ze stávajících STL rozvodů vedených v ulici Dvorská a Pálenecká. Teplo - s napojením lokality na centrálního zásobování teplem se neuvažuje.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz