Hradec Králové - Svobodné Dvory - Na Metelce

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:10,7 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází cca cca 3 km severozápadně od středu města mezi ulicemi Drtinovou a Koutníkovou.
Popis funkční náplně polohy: Obytná nízkopodlažní a vícepodlažní zástavba s vysokým podílem zeleně, tvořící převážně souvislé obytné celky se základním občanským vybavením.
Popis stavu přípravy: Plochy schváleny dle ÚP jako plochy čistě obytné vícepodlažní a nízkopodlažní zástavby, zatím nebylo započato s přípravou na výstavbu, jedná se o ,,zelenou louku" mezi stávající zástavbou.
Popis územních limitů: Nově navržená lokalita bude vyžadovat zohlednění stávajících a nových limitů využití území - ochranné pásmo (OP) silnice I/35, ul. Koutníkova, OP vodovodních, kanalizačních řadů, OP elektrického vedení a plynovodů, k realizaci bude nutné vyjmutí některých parcel ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Hradec Králové - 2008, Územní plán města Hradec Králové

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Královéhradecký kraj Kód kraje: CZ052
ORP:Hradec Králové Kód ORP:5205
Obec: Hradec Králové Kód obce: 569810
Stavební úřad: Magistrát města Hradec Králové

Doprava

Silnice: Lokalita je napojitelná na komunikaci I/35 (Mohelnice - Hradec Králové - Jičín - Liberec) vzdálenou 0,2 km a komunikaci I/11 (Hradec Králové - Šumperk - Ostrava - Český Těšín) vzdálenou 1 km, vnitřní komunikační systém v lokalitě je třeba vybudovat vnitřní komunikační systém, lokalita je zároveň vzdálena od navrhováné D11 cca 2 km.
Železnice: Lokalita je v blízkosti žst. Hradec Králové - hlavní nádraží, která je z lokality dostupná přímo MHD, vzdálenost žst. 1,5 km, na železniční traťi č. 031 (Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř), možnost využití žel. trati č. 020 ((Praha - ) Velký Osek - Hradec Králové - Choceň) a č. 041 (Turnov - Jičín - Hradec Králové).
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Jaroměř - 17 km, veřejné mezinárodní letiště Pardubice - 20 km.
Lodní doprava: Labská vodní cesta (Pardubice) - Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, nejbližší veřejný přístav Týnec nad Labem vzdálený zhruba 40 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Pitná voda - napojení lokality uvažováno z rekonstruovaného řadu DN125 umístěného v ulici Zahrádkářská vzdálené do 0,5 km, v lokalitě budou vybudovány nové řady, odvádění odpadních vod - bude realizováno do stávajícího řadu DN1000 v ul. Zahrádkářská, bude potřeba vybudování nových řadů.
Zásobování energiemi: Elektřina - napojení ze stávající trafostanice v ulici Drtinova vzdálené max. 0,5 km na elektrické vedení 35kV, potřeba vybudování nového podzemního vedení. Plyn - zásobování ze stávajícího NTL plynovodu vedeného v ulici Drtinova. Teplo - s napojením lokality na CZT se neuvažuje.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz