Hradec Králové - Kukleny - Pod náměstím

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:10,6 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází jihozápadně na okraji města zhruba 3,5 km od jeho středu, mezi ulicemi Pardubická a Pražská třída, v blízkosti obchodního centra na okraji města.
Popis funkční náplně polohy: Obytná nízkopodlažní zástavba.
Popis stavu přípravy: Plochy schváleny dle ÚP jako plochy čistě obytné nízkopodlažní zástavby, zatím nebylo započato s přípravou na výstavbu, jedná se o ,,zelenou louku" mezi stávající zástavbou a areálem obchodního centra.
Popis územních limitů: Nově navržená lokalita bude vyžadovat zohlednění stávajících a nových limitů využití území - ochranné pásmo (OP) vodovodních, kanalizačních řadů, OP elektrického vedení a plynovodů, k realizaci bude nutné vyjmutí některých parcel ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Hradec Králové - 2008, Územní plán města Hradec Králové

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Královéhradecký kraj Kód kraje: CZ052
ORP:Hradec Králové Kód ORP:5205
Obec: Hradec Králové Kód obce: 569810
Stavební úřad: Magistrát města Hradec Králové

Doprava

Silnice: Lokalita je napojitelná na komunikaci I/11 (Hradec Králové - Šumperk - Ostrava - Český Těšín) vzdálenou do 1 km, vnitřní komunikační systém v lokalitě je třeba vybudovat vnitřní komunikační systém, vzdálenost od plánované D11cca 1 km.
Železnice: Lokalita je v blízkosti žst. Hradec Králové - Kukleny, která je vzdálená cca 1 km na žel. trase č. 020 ((Praha - ) Velký Osek - Hradec Králové - Choceň), možnost využití železniční traťi č. 031 (Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř).
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Jaroměř, vzdálenost cca 17 km, veřejné mezinárodní letiště Pardubice vzdálenost cca 20 km.
Lodní doprava: Labská vodní cesta (Pardubice) - Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, nejbližší veřejný přístav Týnec nad Labem vzdálený zhruba 40 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Pitná voda - možnost napojení lokality na vodovodní řad v ulici Pražská třída ve vzdálenosti 0,2 km, v lokalitě budou vybudovány nové řady, odvádění odpadních vod - předpokládané napojení na stávající veřejnou kanalizační síť v ul. Pražská třída, Pardubická a ulici Růžová, bude potřeba vybudování nových řadů.
Zásobování energiemi: Elektřina - napojení ze stávající trafostanice v ulici Pražská třída vzdálené max. 0,5 km na elektrické vedení 35kV, potřeba vybudování nového podzemního vedení. Plyn - zásobování ze stávajícího NTL plynovodu vedeného v ulici Pardubická, teplo - s napojením lokality na CZT se neuvažuje.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz