Aš - Krajkářská, Za Obchvatem, U Obchvatu

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:31 ha
Funkce využití plochy:smíšená vybavenost
Popis geografické polohy: Rozvojová plocha se nachází při jihozápadní hranici města Aš při silnici I/64.
Popis funkční náplně polohy: Funkční využití - občanské vybavení veřejného charakteru, občanské vybavení komerčního charakteru, bydlení městské.
Popis stavu přípravy: Jedná se o plochy - trvalý travní porost. Lokalita slouží prozatím svému účelu. S výstavbou nebylo započato.
Popis územních limitů: Kvalitní zemědělská půda, I. Třída ochrany, ochranné pásmo železnice, ochranné pásmo silnice I. třídy, ochranné pásmo elektrického vedení VN, bezpečnostní pásmo VTL a STL plynovodů.
Zdroj informací: Územní plán Aš - část A1 - 2008

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Karlovarský kraj Kód kraje: CZ041
ORP: Kód ORP:4101
Obec: Kód obce: 554499
Stavební úřad: Městský úřad Aš

Doprava

Silnice: Skrz lokalitu prochází silnice I/64 (Františkovi Lázně (I/21) - Aš - Německo). Severní část rozvojové plochy je přímo zpřístupněna navrhovanou silnicí III. třídy, jižní části místními komunikacemi. Rychlostní silnice R6 je vzdálena cca 18,5 km.
Železnice: Rozvojovou plochu prochází železniční trať pokračující pře hranice ČR. Trať č. 148 (Cheb - Hranice v Čechách) prochází cca 150 m od severního okraje rozvojové plochy - vlaková stanice Aš město. Vlaková stanice Aš je vzdálena cca 1,2 km od východního okraje lokality.
Letiště: Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí - letiště Karlovy Vary, s.r.o vzdáleno 52,5 km; 50,5 km veřejné vnitrostátní letiště Mariánské Lázně (AIR SPECIAL, a.s.); mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Praha/Ruzyně (Letiště Praha s.p.) 149,5 km.
Lodní doprava: Překladiště, stanoviště Lovosice cca 138,5 km, Ústřední přístav Ústí nad Labem cca 141,5 km. Labská vodní cesta (Pardubice - ) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, (Dolní Labe) Mělník - SRN.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - lokalitou prochází navrhovaný vodovodní přivaděč a hlavní vodovodní řád. Kanalizace - lokalitou prochází navrhovaný výtlačný řád kanalizace, je zde navrhována splašková kanalizace. Na okrajích lokality jsou navrhovány čerpací stanice odpadních vod a retenční nádrže na dešťovou kanalizaci.
Zásobování energiemi: Elektřina - severní částí rozvojové plochy prochází venkovní vedení VN. Kabelové vedení je navrhováno podél plánované silnice II. Třídy. V lokalitě je navrhováno 5 trafostanic. Plyn - VTL plynovod prochází podél silnice I/64 a dále v jihozápadní části rozvojové plochy. Nové vedení STL plynovodu je navrhováno podél navrhovaných komunikací. Teplovod je vzdálen cca 1 km.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz