Hradec Králové - Temešvár, sever

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:30,7 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita je situována mezi železničními tratěmi č. 020 ((Praha - ) Velký Osek - Hradec Králové - Choceň) a č. 031 (Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř) jihozápadně od centra města ve vzdálenosti zhruba 2,5 km, nedaleko fotbalového stadionu FC Olympia.
Popis funkční náplně polohy: Převážně obytná vícepodlažní zástavba a částečně zástavba nízkopodlažní.
Popis stavu přípravy: Plocha se v současné době nijak nevyvíjí, slouží převážně k zemědělským účelům, jedná se o výstavbu na ,,zelené louce".
Popis územních limitů: Nově navržená lokalita bude vyžadovat zohlednění stávajících a nových limitů využití území - ochranné pásmo (OP) vodovodních, kanalizačních řadů, OP elektrického vedení a plynovodů, k realizaci bude nutné vyjmutí některých parcel ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Hradec Králové - 2008, Územní plán města Hradec Králové

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Královéhradecký kraj Kód kraje: CZ052
ORP:Hradec Králové Kód ORP:5205
Obec: Hradec Králové Kód obce: 569810
Stavební úřad: Magistrát města Hradec Králové

Doprava

Silnice: Lokalita je vzdálena od komunikace I/37 (Hradec Králové - Žďár nad Sázavou - Velká Bíteš) zhruba 1 km a od městského okruhu I/31 rovněž cca 1 km, v lokalitě se předpokládá realizace vnitřního komunikačního systému napojeného na komunikace I/37 a I/11, vzdálenost od navrhované D11 2,5 km.
Železnice: Nejbližší žst. je Hradec Králové - Kukleny vzdálené do 0,5 km, která leží na trati č. 020 ((Praha - ) Velký Osek - Hradec Králové - Choceň), možnost využití železniční traťi č. 031 (Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř).
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Jaroměř, vzdálenost cca 17 km, veřejné mezinárodní letiště Pardubice vzdálenost cca 20 km.
Lodní doprava: Labská vodní cesta (Pardubice) - Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, nejbližší veřejný přístav Týnec nad Labem vzdálený zhruba 40 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Pitná voda - možnost napojení lokality na stávající vodovodní řad v ulici Kuklenská nebo Družstevní ve vzdálenosti max. 0,5 km, v lokalitě budou vybudovány nové řady, odvádění odpadních vod - předpokládané napojení na stávající veřejnou kanalizační síť v ul. Kuklenská, Družstevní, bude potřeba vybudování nových řadů.
Zásobování energiemi: Elektřina - napojení lokality je možné ze stávajících trafostanic v ulici Poděbradova nebo Kudrnova vzdálených 0,3 km na elektrické vedení 35kV, potřeba vybudování nového podzemního vedení. Plyn - zásobování ze stávajícího NTL plynovodu vedeného v ulici Hunkova.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz