Rozvojové plochy

Rozvojové plochy - důvodem k uveřejnění databáze rozvojových ploch je snaha o zpřístupnění informací o více než 300 plochách, které mají nadmístní regionální či republikový význam pro umístění investic.
Jedná se o unikátní databázi, neboť nikdo v ČR neposkytuje ani základní přehled o těchto záměrech regionálního a republikového měřítka, které mohou být z hlediska investic atraktivní.
Jejich budoucí využití je rozděleno do kategorií:
  • Bydlení - nejnáročnější téma, plošně rozdrobené záměry nejsou typické rozvojové plochy v nadmístním významu, jedná se často o větší počet menších ploch, vytvářejících shluky, které jsou v různé míře ucelené
  • Rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
  • Komerční vybavenost
  • Zdravotní, sociální a školská vybavenost
  • Smíšená vybavenost
  • Ostatní vybavenost
Jako podkladové materiály (prameny) pro posouzení rozvojových záměrů byly použity schválené Zásady územního rozvoje (ZÚR), ÚAP krajů a obcí s rozšířenou působností. Jako doplňkový zpřesňující materiál byl v některých případech použit přímo územní plán dané obce.

Vyhledávání

Zrušit
 ha     ha
<<  <  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Jihlava - OV Jihlava - OV

Obec: Jihlava
Rozloha plochy: 33 ha
Funkční využití plochy: komerční vybavenost
Plocha se nachází severozápadně od křížení silnic I/38 a II/602.
Lokalitu tvoří plochy určené pro funkce vztahující se k občanské oblasti - občanská vybavenost v západní části dopravní vybavenost.

Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP) Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP)

Obec: České Budějovice
Rozloha plochy: 6,7 ha
Funkční využití plochy: ostatní druhy vybavenosti
Lokalita je situována na západním okraji Českých Budějovic ve vazbě na areál Akademie věd a Jihočeské univerzity.
Podnikatelský inkubátor a podnikatelské inovační centrum bude tvořit komplex laboratorních, administrativních či poloprovozních budov, který by měl podporovat ekonomický rozvoj regionu a jeho konkurenceschopnost.

Jindřichův Hradec - Jarošovské předměstí Jindřichův Hradec - Jarošovské předměstí

Obec: Jindřichův Hradec
Rozloha plochy: 91,3 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita je situována na severovýchodním okraji Jindřichova Hradce. Je vymezena ulecí Rezkovou (I/34), ulicí Jarošovskou (I/23, I/34), stávajícími výrobními areály, silnicí III/0344 a lesním porostem.
Plocha je určena pro výstavbu rodinných domů a bytových domů s občanskou vybaveností a službami. Část území je vymezena jako územní rezerva.

Jirkov - Březenec Jirkov - Březenec

Obec: Jirkov
Rozloha plochy: 48,5 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Svažitý pozemek na západním okraji zastavěného území Jirkova v kú Březenec.
Plocha určena pro bydlení individuální i hromadné, včetně občanské vybavenosti a nerušících služeb pro obyvatele.

Kalvárie Kalvárie

Obec: Světlá nad Sázavou
Rozloha plochy: 19,5 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita je situována při jižním okraji města Světlá nad Sázavou. Z východu je vymezena kaskádou rybníků.
Hlavní funkci území je bydlení v rodinných domech. Přípustné využití:rodinné domy se zahradami a stavbami plnící funkci užitkovou, stavby a zařízení pro služby a maloobchod do 400 m2, stavby a zařízení pro veřejné stravování, stavby a zařízení pro podnikání, které negativně nepůsobí na životní a obytné prostředí sídla, veřejná zeleň, park. plochy, dětská hřiště,.

Karlovy Vary - sever Karlovy Vary - sever

Obec: Karlovy Vary
Rozloha plochy: 25,5 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita se nachází v severní části města Karlovy Vary vzdálena cca 1 km od centra města. Je rozdělena železniční tratí č. 140 na dvě části o rozlohách 6 a 13 ha.
Určení funkční náplně - bydlení městského typu - 13 ha, bydlení čisté 6 ha.

Karviná - Darkov Karviná - Darkov

Obec: Karviná
Rozloha plochy: 240,3 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Rozsáhlý prostor zaujímající převážnou část kú Darkov, obklopující Lázně Darkov a přilehlou zástavbu.
Funkční využití rozvojového území - zóna sportovních zařízení (označení U - As), navazující na areál Lázní Darkov.

Karviná - Ráj Karviná - Ráj

Obec: Karviná
Rozloha plochy: 33,6 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rovinatá plocha na východě zastavěného území Karviné, severně od ulice Borovského.
Zóna hromadného bydlení (označeno U - BH), konkrétní využití bytové domy, občanská vybavenost, nerušící služby.

Kladno - Kročehlavy Kladno - Kročehlavy

Obec: Kladno
Rozloha plochy: 18,2 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Rozvojové území se nachází při jihovýchodní hranici Kladna, ve vzdálenosti cca 3 km od centra města.
Plocha je vymezena pro rozvoj sportovní a rekreační funkce.

Kladno - Ostrovec Kladno - Ostrovec

Obec: Kladno
Rozloha plochy: 46,5 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Územi se nachází na sever od centra Kladna, nedaleko od železniční trati a ulice Na Kopci.
Plochy jsou územním plánem určeny k nízkopodlažní zástavbě pro bydlení s parcelami nad 800 m2.

<<  <  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz