Rozvojové plochy

Rozvojové plochy - důvodem k uveřejnění databáze rozvojových ploch je snaha o zpřístupnění informací o více než 300 plochách, které mají nadmístní regionální či republikový význam pro umístění investic.
Jedná se o unikátní databázi, neboť nikdo v ČR neposkytuje ani základní přehled o těchto záměrech regionálního a republikového měřítka, které mohou být z hlediska investic atraktivní.
Jejich budoucí využití je rozděleno do kategorií:
  • Bydlení - nejnáročnější téma, plošně rozdrobené záměry nejsou typické rozvojové plochy v nadmístním významu, jedná se často o větší počet menších ploch, vytvářejících shluky, které jsou v různé míře ucelené
  • Rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
  • Komerční vybavenost
  • Zdravotní, sociální a školská vybavenost
  • Smíšená vybavenost
  • Ostatní vybavenost
Jako podkladové materiály (prameny) pro posouzení rozvojových záměrů byly použity schválené Zásady územního rozvoje (ZÚR), ÚAP krajů a obcí s rozšířenou působností. Jako doplňkový zpřesňující materiál byl v některých případech použit přímo územní plán dané obce.

Vyhledávání

Zrušit
 ha     ha
<<  <  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Kralupy nad Vltavou - Lobeč Kralupy nad Vltavou - Lobeč

Obec: Kralupy nad Vltavou
Rozloha plochy: 15 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha je situována na severním okraji Kralup nad Vltavou, v části Lobeč, jižně od silnice Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves. Jde o lokality na terasách nad Lobčí s pěknými výhledy, atraktivními pro budoucí bydlení.
V rozvojovém území je navrhováno funkční využití pro individuální bydlení, s těsnou návazností na stávající zástavbu a na plochy přírodní zeleně.

Kralupy nad Vltavou - Minice Kralupy nad Vltavou - Minice

Obec: Kralupy nad Vltavou
Rozloha plochy: 27,1 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha je situována nad městem Kralupy nad Vltavou, při jeho jižním okraji, včásti Minice.
Nové rozvojové plochy jsou určeny pro rozvoj individálního bydlení (jedná se o několik menších ploch na sebe navazujících).

Krásné Březno Krásné Březno

Obec: Ústí nad Labem
Rozloha plochy: 12,4 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Svažitá plocha mezi severním okrajem zastavěného území místní části Krásné Březno a zalesněným úpatím Dobětické výšiny.
Bydlení v rodinných domech a v bytových domech do tří nadzemních podlaží, drobná občanská vybavenost místního významu, podmínečně přípustné drobné řemeslnické dílny s nerušícím provozem.

Krnov - Horní předměstí Krnov - Horní předměstí

Obec: Krnov
Rozloha plochy: 84,5 ha
Funkční využití plochy: smíšená vybavenost
Rovinatá plocha severně od zastavěného území Krnova mezi řekou Opavicí a hranicí Polska.
Obytná zóna smíšená s občanskou vybaveností. Záměr bude upřesněn v nové územně plánovací dokumentaci města.

Kroměříž - nemocnice Kroměříž - nemocnice

Obec: Kroměříž
Rozloha plochy: 8,2 ha
Funkční využití plochy: zdravotní, sociální vybavenost
Lokalita se skládá ze dvou samostatných částí. Jsou od sebe odděleny ulicí Karla Čapka. Plochy navazují na areál nemocnice v ulici Havlíčkova asi 1,3 km jihozápadně od centra města. Zárověn sousední s návrhovou plochou pro bydlení U Zachara.
Větší část lokality je určena k rozšíření areálu nemocnice (mimo jiné k vybudování heliportu), zbytek je navržen pro všeobecnou občanskou vybavenost.

Kroměříž - U Zachara Kroměříž - U Zachara

Obec: Kroměříž
Rozloha plochy: 20,5 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita se nachází na jižním okraji města, v místní části U Zachara. Leží mezi ulicí Havlíčkovou a Osvoboditelů. V blízkosti areálu nemocnice. Leží na hranici k. ú. Kroměříž s k. ú. Vážany.
Celá rozvojová lokalita je určena pro bydlení - v rodinných domech a smíšené bydlení vč. bytových domů.

Kudlov Kudlov

Obec: Zlín
Rozloha plochy: 32,5 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita se nachází asi 2 km jižně od Zlína v místní částí Kudlov. K. ú Kudlov. Rozprostírá se ve východní části sídla za stávající zástavbou. Skládá se ze dvou částí.
Obě rozvojové části uvedené lokality jsou určeny pro individuální bydlení v rodinných domech.

Kunovice - Dlouhé Kunovice - Dlouhé

Obec: Kunovice
Rozloha plochy: 12,2 ha
Funkční využití plochy: komerční vybavenost
Lokalita se nachází na severu katastrálního území Kunovice, na hranici s k. ú. Uherské Hradiště, tuto hranici zde tvoří řeka Stará Olšava. Lokalita navazuje na areál komerčních služeb a výroby v k. ú. Uh. Hradiště.
Rozvojová lokalita je určená pro komerční činnosti a výrobní služby.

Kyjov - Bukovanská Kyjov - Bukovanská

Obec: Kyjov
Rozloha plochy: 27,9 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha je situována cca 500 m západně od centra města Kyjov, poblíž železniční tratě u nemocnice. Leží na rovinatém území, využívaném jako zemědělská půda.
Plocha je rozdělena na několik částí. Funkční využití většiny z nich je bydlení v nízkopodlažních rodinných domech, v menší části bydlení ve vícepodlažních bytových domech.

Kyjov - u domu koberců Kyjov - u domu koberců

Obec: Kyjov
Rozloha plochy: 8,1 ha
Funkční využití plochy: komerční vybavenost
Plocha je situována cca 1 km jihozápadně od centra města Kyjov. Leží na rovinatém území využívaném jako zemědělská půda, vedle výrobního areálu.
Jedná se o dvě rozvojové plochy rozdělené účelovou komunikací, které jsou funkčně určeny pro komerční využití.

<<  <  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz