Rozvojové plochy

Rozvojové plochy - důvodem k uveřejnění databáze rozvojových ploch je snaha o zpřístupnění informací o více než 300 plochách, které mají nadmístní regionální či republikový význam pro umístění investic.
Jedná se o unikátní databázi, neboť nikdo v ČR neposkytuje ani základní přehled o těchto záměrech regionálního a republikového měřítka, které mohou být z hlediska investic atraktivní.
Jejich budoucí využití je rozděleno do kategorií:
  • Bydlení - nejnáročnější téma, plošně rozdrobené záměry nejsou typické rozvojové plochy v nadmístním významu, jedná se často o větší počet menších ploch, vytvářejících shluky, které jsou v různé míře ucelené
  • Rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
  • Komerční vybavenost
  • Zdravotní, sociální a školská vybavenost
  • Smíšená vybavenost
  • Ostatní vybavenost
Jako podkladové materiály (prameny) pro posouzení rozvojových záměrů byly použity schválené Zásady územního rozvoje (ZÚR), ÚAP krajů a obcí s rozšířenou působností. Jako doplňkový zpřesňující materiál byl v některých případech použit přímo územní plán dané obce.

Vyhledávání

Zrušit
 ha     ha
<<  <  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Litoměřice - Kamýcká Litoměřice - Kamýcká

Obec: Litoměřice
Rozloha plochy: 29,6 ha
Funkční využití plochy: smíšená vybavenost
Mírně svažitý areál bývalých kasáren a navazující území na západním okraji zastavěného území Litoměřic mezi ulicí Kamýckou a nemocnicí.
Rozvojové území areálu bývalých kasáren a navazujícího okolí je určena pro nové lokální centrum se zařízeními sociálních služeb, školské vybavenosti, areálu městského stadionu a pro hromadné a individuální bydlení.

Litvínov - Janov západ Litvínov - Janov západ

Obec: Litvínov
Rozloha plochy: 19,7 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Svažitá plocha v podhůří Krušných hor na západním okraji zastavěného území Litvínova - katastrální území Janov u Litvínova.
Městské bydlení v nízkopodlažní zástavbě. Přípustné je též umístění objektů vhodné občanské vybavenosti.

Litvínov - východ Litvínov - východ

Obec: Litvínov, Lom
Rozloha plochy: 19 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Volná rovinatá plocha mezi městy Litvínov a Lom, obklopená lesem.
Městské bydlení v nízkopodlažní zástavbě. Přípustné je umístění objektů vhodné občanské vybavenosti.

Louny - Skalka Louny - Skalka

Obec: Louny
Rozloha plochy: 49,2 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Mírně svažitá plocha mezi jižním okrajem zastavěného území Loun a silnicí I/7.
Bydlení individuální - stavby a zařízení pro rodinné bydlení městského nebo příměstského charakteru. Přípustné jsou stavby pro veřejnou a komerční vybavenost, drobné podnikání sloužící zejména obyvatelům v dané lokalitě, nesnižující kvalitu prostředí v lokalitě a slučitelné s bydlením.

Louny - Zeměšská Louny - Zeměšská

Obec: Louny
Rozloha plochy: 29,4 ha
Funkční využití plochy: smíšená vybavenost
Mírně svažité území mezi jižním okrajem zastavěného území Loun a silnicí I/7.
Území je určeno pro smíšené funkce - bydlení (rodinné domy i bytové domy), občanská vybavenost a služby. Součástí rozvojového území jsou veřejná prostranství, zeleň, související dopravní a technická infrastruktura.

Lovosice - Lovoš Lovosice - Lovoš

Obec: Lovosice
Rozloha plochy: 19,9 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Svažitá plocha na západním okraji zastavěného území Lovosic na úpatí vrchu Lovoš.
Městské bydlení v nízkopodlažní zástavbě. Přípustné je též umístění objektů vhodné nerušící občanské vybavenosti.

Luhačovice - golfový areál Luhačovice - golfový areál

Obec: Luhačovice
Rozloha plochy: 8,4 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Území se nalézá na náhorní plošině v blízkosti Horního Dvora podél hranice s obcí Ludkovice, jihovýchodní okraj k. ú. Luhačovice. Nenavazuje přímo na zastavěné území.
Plocha je určena k realizaci golfového areálu včetně jeho zázemí. Jako územní rezerva pro eventuelní rozšíření areálu jsou určeny i další navazující plochy.

Luhačovice - Radostova I a II Luhačovice - Radostova I a II

Obec: Luhačovice
Rozloha plochy: 9,3 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokality se skládá ze dvou samostatných částí. Obě navazují na stávající sportovní areál Radostova, jedna ze severovýchodní strany, druhá z jihozápadní strany. Celá lokality se nachází na jihovýchodním okraji zástavby.
Obě rozvojové části území rozšiřují stávající sportovní areál Radostova, a budou využity jako plochy občanského vybavení v oblasti sportu a tělovýchovy.

Luhačovice Slunná, Padělky, V Drahách Luhačovice Slunná, Padělky, V Drahách

Obec: Luhačovice
Rozloha plochy: 29,6 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Celá lokalita se skládá z několika členěných částí na severozápadních stráních Luhačovic, plynule navazuje na stávající zástavbu města, kterou rozšiřuje.
Všechny části lokality jsou určeny pro individuální bydlení v rodinných domech.

Lysá nad Labem - Hrabanov Lysá nad Labem - Hrabanov

Obec: Lysá nad Labem
Rozloha plochy: 20,4 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita na severním okraji zástavby Lysé nad Labem, severně od zámeckého parku, mezi ulicemi Jaromírovy sady, Ve skále a západním okrajem hřbitova.
Plocha pro individuální bydlení bude tvořena nízkopodlažní obytnou zástavbou s vyšším podílem ozeleněných ploch - bude tvořit přechod mezi příměstskou krajinou a městskou zástavbou.

<<  <  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz