Rozvojové plochy

Rozvojové plochy - důvodem k uveřejnění databáze rozvojových ploch je snaha o zpřístupnění informací o více než 300 plochách, které mají nadmístní regionální či republikový význam pro umístění investic.
Jedná se o unikátní databázi, neboť nikdo v ČR neposkytuje ani základní přehled o těchto záměrech regionálního a republikového měřítka, které mohou být z hlediska investic atraktivní.
Jejich budoucí využití je rozděleno do kategorií:
  • Bydlení - nejnáročnější téma, plošně rozdrobené záměry nejsou typické rozvojové plochy v nadmístním významu, jedná se často o větší počet menších ploch, vytvářejících shluky, které jsou v různé míře ucelené
  • Rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
  • Komerční vybavenost
  • Zdravotní, sociální a školská vybavenost
  • Smíšená vybavenost
  • Ostatní vybavenost
Jako podkladové materiály (prameny) pro posouzení rozvojových záměrů byly použity schválené Zásady územního rozvoje (ZÚR), ÚAP krajů a obcí s rozšířenou působností. Jako doplňkový zpřesňující materiál byl v některých případech použit přímo územní plán dané obce.

Vyhledávání

Zrušit
 ha     ha
<<  <  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Miřetice Miřetice

Obec: Klášterec nad Ohří
Rozloha plochy: 9,5 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Mírně svažitá plocha po obou stranách ulice Ciboušovské na východním okraji zastavěného území Klášterce nad Ohří v kú Miřetice.
Nízkopodlažní bydlení městského typu, zahrnující odpovídající vhodnou občanskou vybavenost - maloobchod, stravovací zařízení, nerušící řemeslné výroby, dále pak stavby kulturní, sociální, zdravotnické a sportovní.

Moravská Třebová - jihozápad Moravská Třebová - jihozápad

Obec: Moravská Třebová
Rozloha plochy: 20,6 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojové území se skládá z několika rozvojových lokalit, které na jihozápadním okraji města vyplňují volný prostor mezi zástavbou a obchvatem silnice I/35.
Lokality jsou určeny pro rozvoj bydlení - funkční typ nízkopodlažní rodinné domy. V návaznosti, zejména v pásu podél obchvatu silnice I/35, je navrženo využití území pro občanskou vybavenost.

Most - sever Most - sever

Obec: Most
Rozloha plochy: 188 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Zvlněné území kolem vodní nádrže Matylda a v prostoru bývalého dolu Vrbenský, rozdělené na dvě části silnicí I/13.
Rozvojové území je určeno k využití pro zájmovou činnost a rekreaci, pro stavby a zařízení poskytující navazující služby.

Na kopci Na kopci

Obec: Jihlava
Rozloha plochy: 50,7 ha
Funkční využití plochy: smíšená vybavenost
Plocha se nachází v jižní části města Jihlava. Navazuje na zastavěné území města. Rozprostírá se po obou stranách silnice I/38H.
Jedná se o rozvojové plochy: občanská sféra - občanská vybavenost, funkční smíšené zóny - městského typu, výrobní sféra - drobná výroba, řemesla a služby.

Na polodílech Na polodílech

Obec: Náměšť nad Oslavou
Rozloha plochy: 22,4 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojová plocha leží v severozápadní části města Náměšť nad Oslavou z východu je vymezeno stávající zástavbou severním okrajem přiléhá k železniční trati.
Jedná se především o plochy bydlení. V jižní části je lokalita doplněna o plochy občanského vybavení - sport. V severní části navazuje na plochy pro bydlení plocha občanského vybavení.

Náměšť nad Oslavou - rekreace Náměšť nad Oslavou - rekreace

Obec: Náměšť nad Oslavou
Rozloha plochy: 47,7 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Plocha je situována při severním okraji města Jihlava, rozprostírá se podél jižního břehu řeky Oslava.
Plochy určené pro funkce rekreace - zejména hromadnou rekreaci, doplňkovou plochou je plocha dalších druhů občanského vybavení.

Nechranická nádrž Nechranická nádrž

Obec: Chbany
Rozloha plochy: 66,6 ha
Funkční využití plochy: smíšená vybavenost
Částečně zalesněný jižní břeh Nechranické nádrže v místních částech Vadkovice a Vykletice.
Rozvojové území je určeno pro funkce rekreace, sport a cestovní ruch vč. dplňkových provozů - konkrétně pro výstavbu sportovních a ubytovacích zařízení, rekreačních chat i rodinných domů.

Nové Dvory Nové Dvory

Obec: Třebíč
Rozloha plochy: 23,6 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojová plocha je situována při severovýchodním okraji města Třebíč. Leží mezi silnicemi I/23 a II/360.
Lokality se skládá z ploch bydlení Br - městské bydlení v nízkopodlažních objektech - rodinných domech, s převážně obytnými zahradami, Bd - bydlení v bytových domech s dětskými hřišti a nezbytnými plochami pro technické zařízení obytných budov. Bv - smíšená zóna bydlení, řemeslné výroby a služeb bez dopadu na okolí.

Nové Hrady - golfový areál Nové Hrady - golfový areál

Obec: Nové Hrady
Rozloha plochy: 94 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita je situována cca 1 km na východ od města Nové Hrady. Je vymezená při silnici III/15616 mezi městem a hraničním přechodem Nové Hrady/Pyhrabruck. Severovýchodní část plochy tvoří vodoteč se soustavou novohradských rybníků.
Funkční vymezení sport a rekreace, konkrétně golfové hřiště se zázemím.

Nové Město nad Metují - Dubinky Nové Město nad Metují - Dubinky

Obec: Nové Město nad Metují
Rozloha plochy: 20,7 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita se nachází na severním okraji města ve vzdálenosti cca 2 km od jeho středu, mezi komunikací I/14 a řekou Metuje.
Plocha určená pro rozvoj funkce bydlení - nízkopodlažní obytná zástavba s vysokým podílem zeleně a základní občanské vybavení.

<<  <  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz